Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Hvorfor utbetales kundeutbytte?

Kundeutbytte er en fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige – det eneste forsikringsselskapet i Norge der overskuddet deles med kundene.

Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, vår største eier.

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Gjensidige har lang tradisjon for deling av risiko og eierskap: Vi er bygget på ordningen med bygde­brannkasser, der lokalsamfunn delte risiko gjennom innskudd i en felles brannkasse.

Overskuddet har gjennom historien vært delt med kundene gjennom  samfunnsnyttige formål innen skadeforebygging.

I Gjensidige deler kundene fremdeles både risiko og eierskap, og for noen år siden kom vi frem til at kundene skulle få en direkte andel av overskuddet.

 • Utbetaling og tid

  Utbetalingstid avhenger av hvorvidt du har registrert konto for kundeutbytte tidligere år. Alle som fikk kundeutbytte i fjor tilbys pengene automatisk overført til samme konto, med mindre kunden har skiftet bank og/eller avsluttet konto.

  UtbetalingsløsningUtbetalingstid
  1. Hvis du er tilbudt automatisk utbetaling (passiv bekreftelse av kontonummer)Innen 1 uke etter at endringsfristen utløper 24. juni.
  2. Hvis du logger inn og bekrefter/endrer kontonummerCa. 1 uke
  3. Hvis du benytter kunderådgiver for å bekrefte/endre kontonummerCa. 1 uke

  Se egne sider for næringslivskunder

 • Mange av kundene våre vil få brev eller e-post om at vi overfører pengene til samme konto som ved forrige utbetaling av kundeutbytte. Er du en av disse kundene behøver du ikke å bekrefte kontonummeret ditt. Vi har kontrollert at kontoen fremdeles er aktiv og vil overføre kundeutbytte til deg innen 1 uke etter endringsfristen 24. juni. 

  Dersom du ønsker å endre eller bekrefte kontonummer, kan du logge inn og gjøre det. Endrer eller bekrefter du kontonummeret før endringsfristen får du pengene på konto allerede etter ca. 1 uke. Du kan med andre ord fremskynde utbetalingen ved å endre eller bekrefte kontonummeret. 

 • Ja, du må sørge for å registrere et gyldig kontonummer innen 15. november.

  Kundeutbytte er en tilleggsfordel grunnet den unike eiermodellen vår, det er ikke penger kundene har rettmessig krav på.

  Beløp som ikke blir hevet innen fristen tilfaller Gjensidigestiftelsens gaveformål.

 • Nei, det kan ikke trekkes fra.

  Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling.

  Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at kundeutbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

  Regnskapsmessig kan ikke kundeutbyttet betraktes som en regulering av premieinntekten. Beløpet er skattepliktig, og bør skilles fra løpende forsikringer/forsikringspremie.

 • Ja, beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen. Det er generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen som har vedtatt dette.

 • Det kan hende det er stor pågang på nettsidene for øyeblikket. Du kan enten prøve igjen senere eller ringe oss på 915 03100 (bruk tastevalg 2) så vil vi hjelpe deg.

 • Kriterier for å få kundeutbytte

  Alle skadeforsikringskunder som:

  • Har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for
  • Er kunde i Gjensidige Forsikring på tidspunktet Gjensidigestiftelsen avholder sin generalforsamling og vedtar om det skal utbetales kundeutbytte
  • Er registrert med et norsk offentlig nummer (fødselsnummer eller D-nummer) 
  • Er forsikringstaker i juridisk forstand

  Noen unntak:

  • Beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen
  • Engasjement hos datterselskapene (Tennant, Gjensidige Bank, Gjensidige Pensjonsforsikring, osv.) teller ikke som grunnlag for utbetaling
  • Kunder i 6 av Brannkassene (Varig Forsikring Hemne, Varig Forsikring Nord-Odal, Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig, Varig Forsikring Sykkylven Gjensidig, Varig Halse og Tingvoll Forsikring, Varig Forsikring Surnadal) mottar ikke kundeutbytte for brann- og/eller naturforsikringer, men vil få kundeutbytte for forsikring av bil, båt, reise, osv.
  • Se spesielle regler for medlemmer av yrkesorganisasjoner i spørsmålet under

  De samme reglene gjelder for kunder i Brannkassene.

 • Kundeutbytte tilfaller den som er forsikringstaker i juridisk forstand. Når det gjelder de kollektive forsikringsavtalene (som for eksempel spesialpriset innboforsikring, gruppeliv og familieulykkesforsikring), er organisasjonen forsikringstaker, og dermed skal i utgangspunktet organisasjonen få utbyttet for disse forsikringene.

  For medlemmer av Norges Bondelag, KOL og forbund tilknyttet YS, vil kundeutbytte for de kollektive ordningene derfor gå til organisasjonen.

  Når det gjelder Tekna, så har de vedtatt å la kundeutbytte for de kollektive ordningene i sin helhet gå direkte til Tekna-medlemmene.

 • Nei. Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke din andel av kundeutbytte.

 • Dersom Gjensidige Forsikring utbetaler aksjeutbytte, har Gjensidigestiftelsen som majoritetseier, vedtatt at deres andel skal komme skadeforsikringskundene i Gjensidige til gode i form av kundeutbytte. Siden den unike tilleggsfordelen ble innført i 2008 har det blitt utbetalt kundeutbytte i elleve av tolv år. Ut i fra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig.

  Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

 • Dersom en kunde er tildelt kundeutbytte, men har falt fra på generalforsamlingstidspunktet, vil beløpet gå inn i dødsboet. Informasjonsbrevet om kundeutbytte blir stilet til avdødes etterlatte.

 • Skattlegging

  Ja, utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser. Beløpet lignes som kapitalinntekt med flat skattesats på 22 %, og vil følgelig ikke påvirke personinntekt og skatteklasse.

  Alle utbetalte beløp blir rapportert til skattemyndighetene. Det blir altså ikke foretatt forskuddstrekk av skatt. Vi rapporterer på fødsels- og personnummer, slik at beløpet automatisk kommer med i selvangivelsen din. Velger du å la pengene gå til Gjensidigestiftelsens gavetildeling i ditt hjemfylke blir beløpet ikke innrapportert og du slipper følgelig beskatning.

  Dersom du har registrert kontonummeret til en fradragsberettiget organisasjon som mottaker av kundeutbytte, må du selv sørge for å følge opp fradragsretten.

 • Beregning av beløpet for kundeutbytte

  Kundeutbytte blir beregnet ut i fra det vi kaller for opptjent premie.

  De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

  Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

  Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra ikrafttredelsesdato.

  Eksempel
  La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

  Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

 • Alle skadeforsikringer i Gjensidige Forsikring ASA hvor du står som forsikringstaker er tellende for beregning av kundeutbytte.

  Premie til uførepensjon medregnes ikke i grunnlaget.

  For de kollektive forsikringsavtalene utbetales kundeutbytte som hovedregel til den som står som forsikringstaker og eier av ordningen (yrkesorganisasjonen). Se for øvrig informasjon under «Kriterier for å få kundeutbytte».

 • Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

 • Eierskapet av Gjensidige og aksjeutbytte

  Ja. Som kunde får du kundeutbytte som følge av ditt kundeforhold i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som eier aksjer i Gjensidige Forsikring.

 • Som kunde i Gjensidige er du ikke bare kunde i et forsikringsselskap, men i tillegg en del av et stort fellesskap som bidrar til å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Dette fellesskapet er samlet i Gjensidigestiftelsen, som er største eier av Gjensidige Forsikring med over 60 % av aksjene.

  Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til kundene i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

  I tillegg har stiftelsen egne midler som deles ut til lag og foreninger over hele landet, for å sikre at flest mulig skal leve friske liv. Det er de tillitsvalgte som bestemmer hvem som skal motta støtte, og disse velges blant kundene i Gjensidige. Per i dag er det mellom fem og åtte tillitsvalgte i hvert fylke.

  Gjennom å være kunde i Gjensidige er du altså en del av Gjensidigestiftelsen. Du kan lese mer om Gjensidigestiftelsen på gjensidigestiftelsen.no.

Din del av Gjensidige

Som skadeforsikringskunde hos Gjensidige i Norge er du  automatisk medlem av Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med over 60 % av aksjene. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Viser kalkulatoren et annet beløp enn det du fikk utbetalt?

Det er noen forhold som gjør at kalkulatoren kan vise et annet beløp enn hva du faktisk får i kundeutbytte.

Ditt kundeutbytte regnes ut fra hvor mye du betalte for forsikringer det kalenderåret Gjensidige betaler utbytte for, og ikke ut fra årspremien. Hvis forsikringsprisen din endrer seg i løpet av året, for eksempel ved hovedforfall eller hvis du har kjøpte eller solgte forsikringer, vil årspremien være noe annet enn hva du betalte for forsikringer i perioden fra 1. januar til 31. desember det kalenderåret utbyttet betales for.

Trafikkforsikringsavgiften som ble innført 1. januar 2018 er ikke en del av grunnlaget for utregning av kundeutbytte.

I tillegg går kundeutbytte for de enkelte forsikringene til den som er forsikringstaker i juridisk forstand. Det betyr at for de kollektive forsikringene (som for eksempel spesialpriset innboforsikring, gruppeliv og familieulykkesforsikring), er det organisasjonen som er forsikringstaker. Dermed skal i utgangspunktet organisasjonen få utbyttet for disse forsikringene.

Les mer under "Kriterier for å få kundeutbytte" i spørsmål og svar om kundeubytte.

Hvorfor bare skadeforsikringskunder?

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som bank, pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Gir til gode formål

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør – den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål.

Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse.

Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler.