Beregning av pensjon

Nedenfor ser du hvordan vi beregner pensjonen din i pensjonskalkulatoren.

Til pensjonskalkulator

Prognoser

Forutsetningene for avkastningsprognoser er gitt av Finans Norges avtale om avkastningsprognoser.

Forventet avkastning baserer seg på aktivaklassene obligasjoner, eiendom og aksjer. Prognosen illustrerer investeringsrisikoen gjennom å vise et forventet utfallsrom for beholdningen. Faktisk avkastning kan avvike fra dette utfallsrommet.

Folketrygd

Det er ikke gjort noen regulering av pensjonsbeholdningen i den nye folketrygden. Det vil si at lønnsvekst = inflasjon.

For gammel folketrygd ser vi bort fra særtillegg og ulike regler før og etter 1992. Vi benytter grunnpensjon for ugifte i beregningen av gammel folketrygd.

Innskuddspensjon

Vi benytter 7,1 G som knekkpunkt for innskuddssatsene, og fradrag for 1 G i bunn. Vi antar 100 % stilling.

Ved beregning av framtidig avkastning tar vi utgangspunkt i en portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter. Vi bruker avkastningsforutsetninger fra  Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognoser som du finner her.

Det er en forutsetning for estimatene at spareplaner følges opp. Forutsatt startalder i pensjonsordningen er 25 år, tidligst innmeldt 2006.

Pensjonskalkulatoren viser utbetaling før skatt.

Ytelsespensjon

Vi regner med privat ytelsespensjon, og forutsetter en pensjonsutbetaling på 66 % av sluttlønn.

AFP

Vi beregner kun AFP for privat sektor. Vi ser bort fra kompensasjonstillegg for de som er født i årene 1944 til 1962. Vi ser også bort fra fast kronetillegg for de som tar ut AFP før fylte 67 år.

Få full oversikt over pensjonen din

Gjensidige-appen er nå knyttet til Norsk Pensjon. Ved å logge inn kan du enkelt sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

Du behøver ikke være kunde hos oss for å bruke appen. 

Default