Hopp til innhold

Uførepensjon i innskudds­pensjonen

Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer.

Uførepensjon – ytelser fra bedriftens pensjonsordning for de ansatte

Uførepensjon i innskuddspensjon kan dekke

  • inntil 3 % av lønn opp til 12 G
  • inntil 66 % av lønn mellom 6 G og 12 G (kompensasjon for manglende uføretrygd fra folketrygden i dette lønnsintervallet)
  • et kronetillegg på 0,25 G, maksimum 6 % av lønn

Det kan i tillegg tilknyttes barnetillegg på 4 % av lønn inntil 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 % av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

Bedriften kan sette sammen ett eller flere av ovennevnte elementer, etter nærmere regler.

Uføretrygd – ytelser fra folketrygden

Uføretrygden er en varig sikring av inntekten frem til alderspensjon ved fylte 67 år og utgjør 66 % av tidligere inntekt mellom 0 og 6 G (grunnbeløp i folketrygden).

Uføretrygden skattlegges som lønn og beregnes på grunnlag av de 3 beste av de 5 siste inntektsårene før uførheten oppsto.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2023 på 118 620 kroner

Samlet ytelse fra folketrygden og bedriftens pensjonsordning

Totalt kan uførepensjon inkludert uføretrygd bli 75 % for lave lønninger, fallende til 71 % for lønn på 12 G.

Tidligere opptjente uførerettigheter fra tjenestepensjon i private og offentlige ordninger trekkes fra uførepensjonen fra tjenestepensjonen.

Uførepensjon under utbetaling samordnes med inntekt hvis den uføre jobber og har inntekt ut over 0,4 G.

Andre tilleggsdekninger i innskuddspensjonen:

Innskuddspensjon til alle bedrifter

En attraktiv pensjonsordning kan bidra til å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Vi har konkurransedyktig avkastning, bransjens beste omdømme, gode digitale løsninger og veldig fornøyde kunder. Dette gjør oss til en solid og trygg pensjonsleverandør.

Spar 2 - 7 % av lønn opp til 12 G til de ansatte. Mulighet for utvidet sparing for lønn mellom 7,1 og 12 G.