Verdigjenstand med ansvarsforsikring for droner/RPAS og modellfly for privatpersoner

Forsikringen er en lovpålagt ansvarsforsikring for deg som benytter droner og modellfly til hobby, sport eller rekreasjon.

Default

Om Ansvarsforsikring for droner/modellfly - RPAS

Krav til forsikring og kundeforhold:

Hver drone må ha en egen forsikring. Forsikringen tilbys til deg som har innboforsikring hos oss, eller ett av våre hovedprodukter, som er en bolig-, bil- eller personforsikring.

Forsikringen gjelder i Europa. Noen utsendte forsikringsdokumenter har dekningsområde Norden, også disse vil være gyldig i Europa.

Forsikringen dekker:

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner/RPAS og modellfly, inntil 750 000 SDR (dette tilsvarer cirka 9 200 000 kroner), når;

 • Dronen/modellflyet kategoriseres i «åpen kategori»
 • Skaden er skjedd ved bruk til hobby, sport eller rekreasjon
 • Sikrede er erstatningsansvarlig etter gjeldende regelverk for droner
 • Skaden er konstatert i forsikringstiden

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler vi saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Forsikringen dekker ikke:

 • Skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i slikt fartøy
 • Skade oppstått ved transport av gods eller passasjerer
 • Erstatningsansvar for skade på ting som tilhører sikredes familie
 • Erstatningsansvar i henhold til lov om yrkesskade
 • Ansvar relatert til bøter, dagsbøter, straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive demages, exemplary demages eller lignende
 • Kontraktsansvar
 • Erstatningsansvar sikrede pådrar seg i henhold til Skadeerstatningsloven §3-5 (oppreisning og §3-6 (erstatning for ærekrenkning eller krenkning av privatlivets fred) som følge av forsettlige handler som rammes av straffebestemmelser i lovgivningen
 • Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett
 • Erstatningsregler for skade på ting sikrede bruker, leier, låner eller har i kommisjon/salg har tatt hånd om transport, flytting har til forsvaring, oppbevaring, lagring

Bruk av drone/modellfly

Ved bruk av droner/RPAS (Remotely piloted aircraft system) eller modellfly er du ansvarlig for å ha forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjepart. Forsikringen dekker operatører av drone/modellfly i «åpen kategori»

EC785/2004 er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha. Vår ansvarsforsikring oppfyller kravene i det nye lovverket.

Luftfartstilsynet har utfyllende informasjon om bruk av droner. Les mer her

Skade på drone/modellfly

I tillegg dekker forsikringer skade på drone/modellfly som følge av:

 • Brannskade og skade som følge av lynnedslag, eksplosjon, nedsoting og elektriske fenomen.
 • Vannskader
  • lekkasje fra bygningens rørledning, samt fra vannseng og akvarium
  • skade som følge av vann som plutselig og uforutsett trenger inn i bygningen når dette fører til vannspeil over laveste gulv
 • Tyveri (jf. straffelovens §321)
 • Ran (jf. straffelovens §327)
 • Hærverkskade i forbindelse med innbrudd i bygning
 • Skade på sammenbrudd i bygning eller bygningsdel
 • Skade under transport

Dette er et utdrag av vilkårene. For komplette vilkår, kontakt oss for tilbud om forsikring.