Spørsmål og svar om pensjon, fond og sparing

Finner du ikke svar på det du lurer på, ring 915 03100 (+47 915 03100 fra utlandet) mandag-fredag kl. 8-16.  Du kan også stille generelle spørsmål på sidene våre på  Facebook  og  Twitter .

Vil du ha personlige spareråd?  Få hjelp av en autorisert finansiell rådgiver

Fondstyper og risiko

 • Et fond er en form for kollektiv investering.  På vegne av de som sparer i fondet plasseres totalbeløpet i et utvalg verdipapirer i aksje- og rentemarkedet. Det gir deg tryggere sparing enn om du selv skulle investert i enkeltaksjer.

 • Pengemarkedsfond investerer i obligasjoner (lånepapirer) og sertifikater med kort løpetid (mindre enn 1 år). Verdien svinger lite, og du kan forvente litt høyere avkastning enn med banksparing.

 • Obligasjonsfond investerer i lånepapirer fra stat, kommuner, fylker eller større offentlige selskaper. Verdien påvirkes blant annet av rentenivå og inflasjon. Obligasjonsfond kan forventes å gi noe høyere svingninger i verdi og avkastning enn pengemarkedsfond.

 • Et aksjefond består av aksjer i flere selskaper i inn- og utland. Det gir deg mulighet til å ta del i inntekter fra flere selskaper, og reduserer risikoen ved å spre investeringen din. Aksjefond er dermed en tryggere spareform enn enkeltaksjer, men dette er likevel den fondstypen som har høyest risiko.

 • Rentefond er delt i to hoveddeler: Pengemarkeds­fond og Obligasjons­fond. Felles for begge er at de investerer i lånepapirer fra stater, banker og selskaper. Det er ingen aksjer i rentefond. Rentefond har generelt lavere risiko enn aksjefond.

 • Kombinasjonsfond er ferdige fondspakker («fond i fond») som består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond. Høyere aksjeandel gir mulighet for høyere avkastning, men har også noe høyere risiko.

  Kombinasjonsfond kan være et trygt og enkelt valg for deg som ikke ønsker å velge enkeltfond selv.

 • I aksjefond og kombinasjonsfond med utenlandsk eksponering er du som investor utsatt for valutarisiko hvis fondet ikke er sikret.

  Valutakursene kan svinge betydelig på både kort og lang sikt. I enkelte perioder vil endringer i valutakursene kunne dominere avkastningen du oppnår positivt eller negativt. Hvis en investering i et fond går opp med 10 prosent, men valutaen faller med 10 prosent, så er avkastningen i norske kroner null.

  Det er viktig for deg som skal investere i fond å vite om fondet du har valgt er valutasikret eller ikke, og at det stemmer overens med din risikovillighet.

  Du finner opplysninger om fondet er valutasikret

  • i fondets prospekt
  • i fondets KIID-dokument 
  • eller ved å kontakte oss

  Våre obligasjonsfond som har utenlandsk eksponering er valutasikret.

Risiko betyr at verdien på investeringen din varierer over tid

Kjøp, salg og bytte av fond

 • Kostnaden for salget styres av det selskapet som selger. Det koster ikke noe å kjøpe fond på nett hos oss.

 • Hele flytteprosessen tar 7-14 dager.

 • Ja. Da fyller du ut ett skjema for hvert selskap du vil flytte fra.

 • Ja. Da fyller du ut ett skjema for hvert selskap/hver andelskonti.

 • Når du flytter fondsandeler blir de realisert, slik at gevinst blir beskattet og tap er fradragsberettiget.

  For private investorer inngår gevinst ved salg av aksjefondsandeler i alminnelig inntekt og beskattes med 28, 75 %. Tap gir tilsvarende fradrag.

  Selskapsinvestorer og juridiske personer er omfattet av fritaksmetoden og er ikke skattepliktig for gevinst ved salg av aksjefondsandeler. Tilsvarende tap er heller ikke fradragsberettiget.

  Når du gjør fondsbytter på aksjesparekontoen din blir du ikke beskattet. Dette gjelder også når du flytter fond mellom to aksjesparekontoer.

 • Om du har gevinst på aksjefond andre steder anbefales det å flytte det inn i en aksjesparekonto hos den andre banken først, før du flytter dette til Gjensidige Bank. Bransjen sliter med flytting av aksjesparekonto mellom bank til bank. Dermed kan det ta litt tid før det er på plass. Har du rentefond, er det uansett årlig beskatning, slik at du kan selge dine rentefondsandeler og kjøpe nye rentefondsandeler i Gjensidige.

 • Skjermingsfradrag er det skattefradraget du får for en viss del av gevinsten din på aksjefond. Hvor stort dette fradraget er – skjermingsrenten – fastsettes av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret. Oversikt over dette finner du på skatteetaten.no .

 • Når du selger aksjefondsandeler må du betale 28,75 % skatt av gevinst som overstiger skjermingsrenten. Det betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten vil være skattefri.

  Du må eie andelene per 31. desember for å få skjermingsfradrag. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

 • Tegningsprovisjonen trekkes fra investeringen din før pengene plasseres i et fond. Rentefond og fond kjøpt via internett (etter 5. august 2010) har som hovedregel ingen tegningsprovisjon.

  Hvis du velger en månedlig spareavtale trekkes det kun tegningsprovisjon når du starter avtalen.

  Aksjefond har en tegningsprovisjon på mellom 1 og 2,5 %, avhengig av hvor stort beløp som skal plasseres.

 • Dette er en årlig provisjon som tilfaller forvalter av fondet. Provisjonen fordeles utover året, og trekkes fra den daglige kursen (NAV-kursen).

  Noen aksjefond opererer med variabel provisjon. Da bestemmes størrelsen ut fra hvor dyktige forvalterne er, sammenlignet med referanseindeksen.

 • Innløsningsprovisjon beregnes ut fra din beholdning på innløsningstidspunktet. Beløpet oppgis i %. Rentefond har ingen innløsningsprovisjon.

 • Du kan se hvilke provisjoner som gjelder for de enkelte fond under fanen «nøkkelinfo» i vår fondsoversikt .

Det er ingen bindingstid på fond, men vi anbefaler generelt en sparetid på minst 3-5 år
Icon-tip

Flytt fond til Gjensidige

Spareavtale i fond

 • For å kjøpe fond må du være eksisterende fondskunde i Gjensidige Bank. Logg inn for å starte spareavtale.

  Er du ny fondskunde?
  Ønsker du investere i fond og ikke har fond i Gjensidige Bank tidligere, hjelper vi deg gjerne med dette gjennom Nordea. Den 1. mars 2019 ble Gjensidige Bank en del av Nordea som er Nordens største kapitalforvalter. Vil du bli ny fondskunde besøk nordea.no.

   

 • Ja, for å fortsette spareavtalen må du si opp AvtaleGiro i din gamle bank og opprette ny avtale hos din nye bankforbindelse. Som referanse bruker du avtalens KID-nummer og bankkontonummeret til Gjensidige Bank. Merk at Gjensidige Bank er en del av Nordea.

  • Du logger deg inn med BankID
  • Under fond, velger du «Spareavtale»
  • Inne på spareavtalen finner du to symboler på hvert fond, et søppelkassetegn(slette fond) og et blyanttegn(redigere)
  • Ved å trykke på «Blyanttegnet», får du endret fondet, eller månedlig beløp
  • Trykk «Bekreft» når du har utført endringen
Du kan starte spareavtale i fond fra 100 kroner i måneden
Icon-tip

Pensjonsordliste

 • Det meste av pensjonen din kommer fra folketrygden og utbetales av Nav. Etter pensjons­reformen gjelder forskjellige regler for opptjening, avhengig av hvilket år du er født:

  Født 1953 eller tidligere – gamle regler
  De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor mye du du får i pensjon fra folketrygden. Full alderspensjon krever 20 års opptjening.

  Født 1963 eller senere – n ye regler
  Hvor mye du får utbetalt er avhengig av din pensjonsgivende inntekt fra du er 13 til du 75 år. Årlig opptjening er begrenset til 18,1 % av din arbeids­inntekt opp til 7,1 G.

  Hvis du er født mellom 1954 og 1962 vil du få en gradvis overgang til de nye reglene

  nav.no kan du se hvor mye du vil få utbetalt i alders­pensjon fra folke­trygden.

 • Tjenestepensjon kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og betales helt eller delvis av arbeidsgiver.

  Tjenestepensjonen kan være innskudds- eller ytelsesbasert.

 • Ytelsespensjon garanterer en viss prosentandel av siste års inntekt i pensjon:

  • Offentlig ansatte (med 30 års opptjeningstid) mottar 66 % av inntekten
  • Privat ansatte mottar mellom 60 og 70 % av inntekten
 • Innskuddspensjon kan sammenlignes med å spare i fond: Din arbeidsgiver betaler minimum 2 % av inntekten din til en spareordning der du selv velger risiko. De oppsparte midlene utbetales som pensjon til du er 77 år.

 • Levealdersjustering innebærer at pensjonen din blir justert etter forventet levealder i befolkningen. Når levealderen øker, må oppsparte pensjonsmidler fordeles over flere pensjonsår.

  nav.no kan du se hva som er forventet levalder for ditt årskull.

Finn pensjonen din

Pensjonsavtaler fra arbeidsgiver

Din egen pensjonssparing

 • Pensjonskonto (Fondskonto Link)

 • Pensjonskonto er sparing i fond. Du kan spare et fast beløp hver måned og/eller investere et engangsbeløp når det passer deg. Du kan plassere pengene i alle tilgjengelige fond, eller velge en ferdig pensjonsprofil som passer for din sparetid og risikovilje.

  Det er ingen bindingstid på pensjonskonto.

  Les mer om pensjonskontoen Fondskonto Link

 • Du kan bytte fond så ofte du vil i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastning.

 • Fondsbyttene blir gjennomført innen 2 døgn. Med Fonskonto slipper du også sluttsedler i selvangivelsen når du bytter fond.

 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Du kan også velge å få utbetalt din Fondskonto Link som månedlige utbetalinger, eller et engangsbeløp ved avtalt alder.

 • IPS

 • IPS er en langsiktig spareform med skatteutsettelse. Du betaler mindre skatt nå, og skatter i stedet ved utbetaling.

  IPS passer best for deg som er mellom 20 og 57 år og har lavere inntekt i dag (200 000 kroner).

  Du velger selv hvilken risiko du vil ta. Hos oss kan du sparte i en ferdig pensjonsprofil eller sette sammen din egen fondsportefølje.

 • Med IPS hos oss kan du spare inntil 15 000 kroner per år. Du velger selv om du vil spare månedlig eller årlig.

 • Med IPS får du

  • fritak for formuesskatt på sparebeløpet i spareperioden
  • fritak for skatt på avkastning i spareperioden
  • inntil 4 200 kroner (28 % av sparebeløpet) i årlig skattefradrag mens du sparer
 • Ditt totale oppsparte beløp utbetales

  • månedlig 
  • fra fylte 67 år
  • over minimum 10 år

  Etter Pensjonsreformen av 1. januar 2011 kan du velge å starte utbetalingen fra fylte 62 år.

 • IPA

 • IPA er en spareform der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder.

  IPA hadde skattefordeler frem til 12. mai 2006. Da ble ordningen erstattet av Individuell Pensjonssparing (IPS), som også har skattefordeler.

 • Ditt totale oppsparte beløp utbetales

  • når du blir pensjonist, men tidligst fra fylte 64 år
  • månedlig
  • over minimum 10 år

Uførepensjon