Hva er pensjon?

Pensjon er de pengene du skal leve av den dagen du blir pensjonist. Hvor mye du får i pensjon avhenger blant annet av hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent, men i Norge får alle pensjon, enten de har jobbet eller ikke.

Pensjon består av tre deler

 • Alderspensjon fra folketrygden
 • Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
 • Privat pensjonssparing

Folketrygden

 • Du får pensjonsopptjening når du er i arbeid eller har annen pensjonsgivende inntekt, som for eksempel fødselspermisjon.
 • Opptjening skjer fra du er 13 til 75 år.
 • Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år.
 • Er du ansatt i en privat bedrift, kan du kombinere alderspensjon med lønnet arbeid uten at pensjonen din blir redusert.

Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere

Det finnes flere tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver. I privat sektor er innskuddspensjon den mest vanlige og den eneste ordningen som Gjensidige tilbyr. Statlige og kommunalt ansatte får offentlig tjenestepensjon.

 • Arbeidsgiver betaler inn et månedlig innskudd, en gitt prosentandel av lønnen din, på din pensjonskonto. 

  • Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år.
  • Du kan selv velge pensjonsprofil (risikoprofil) på pensjonssparingen.
  • Hvis du skulle falle fra, går hele det oppsparte beløpet til dine etterlatte.
  • Hvis du slutter i en bedrift hvor du har hatt innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis

  Egen pensjonskonto
  Fra 2021 blir all innskuddspensjon, nåværende og tidligere opptjent, automatisk samlet på en egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du har også andre valgalternativer. Les mer om egen pensjonskonto.

 • Pensjon fra arbeidsgiver, pluss pensjon fra folketrygden skal tilsammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. 

  • Utbetaling kan skje fra 62 år og varer livet ut.
  • Hvis du skulle falle fra, går ofte noe av pensjonen tilbake til etterlatte og noe til pensjonsselskapet. Dette må du sjekke i avtalen din.  
  • Hvis du slutter du i en bedrift hvor du har hatt ytelsesbasert pensjon, får du med deg en fripolise
 • Enkelte arbeidsgivere har valgt det som kalles en hybridpensjon. Denne har elementer i seg fra både innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiver sparer en prosentandel av lønnen din i pensjon for deg. Innskuddssatsene varierer fra arbeidssted til arbeidssted, men minimumssatsen er 2 prosent av lønn opp til 12 G.

 • Offentlig tjenestepensjon er en pensjonsordning for ansatte i stat, kommune, helseforetak eller bedrifter med tilknytning til det offentlige. Fra 1.1.2020 kom det en ny ordning for alle som er født i 1963 eller senere, mens for de som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP.

  Les mer om offentlig tjenestepensjon på minpensjon.no

 • AFP er en livsvarig pensjon og den blir beregnet på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år. AFP finnes i både offentlig og privat sektor, men ordningene er ulike
  Sjekk med arbeidsgiveren din om du har AFP.

  For mer informasjon: nav.no og afp.no.

Privat pensjonssparing

I tillegg til pengene du får fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver, kommer penger du eventuelt har spart selv. Hvor mye du bør spare og hva som er den beste måten å spare på kommer blant annet an på alderen, økonomien og livssituasjonen din og hvor mye du trenger for å kunne leve slik du ønsker når du blir pensjonist.

Vi tilbyr to spareordninger i fond: Fondskonto og Individuell pensjonssparing (IPS).

Les om Fondskonto og IPS