Hopp til innhold

Yrkesskade­forsikring

Har du folk som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Forsikringen gir økonomisk trygghet hvis noen skader seg mens de er på jobb.

Hva er yrkesskade­forsikring?

Lovpålagt forsikring

Yrkesskadeforsikring er pålagt gjennom norsk lov og skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. 

I tillegg er bedriften pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk beskyttelse til de som jobber for deg hvis de

 • skader seg mens de jobber på arbeidsstedet 
 • får sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet

Hva dekker yrkesskade­forsikring?

Gir erstatning hvis skaden har skjedd mens man jobber for arbeidsgiveren, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikring

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, dekker vi inntektstapet fram til skadesaken er gjort opp.

Gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden.

Erstatningen bestemmes ut fra forsikringssum, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Gir en engangsutbetaling hvis yrkesskaden fører til varig funksjonsnedsettelse. Det kan være tap av syn eller hørsel, kompliserte bruddskader eller amputasjon.

For å få erstatningen må den nedsatte funksjonsevnen (medisinske invaliditeten) være 15 % eller høyere.

Den ansatte får erstatning hvis skaden fører til nødvendige merutgifter. Det kan være tilpasning av hjemmet, nødvendig utstyr eller annet som trengs i en ny hverdag.

Forsikringen kan også gi erstatning for visse behandlingsutgifter utover det som dekkes av det offentlige.

Gir erstatning til samboer/ektefelle og barn under 20 år hvis en ansatt dør som følge av yrkesskade eller yrkessykdom.

Forsikringen gir også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse.

Valgfrie tilleggsdekninger

Utvid forsikringen til å også gjelde mens de ansattes reiser direkte til og fra jobben eller arbeidsstedet.

Hvis dere reiser i jobben, anbefaler vi at du kjøper reiseforsikring til de ansatte.

Erstatningen i den lovpålagte dekningen, er liten sett opp mot ulempene skaden kan gi.

Du kan velge å øke engangsutbetalingen ved varig skade og ved død.

Den lovpålagte forsikringen gir bare erstatning hvis funksjonsevnen er nedsatt med 15 % eller mer. Du kan velge å utvide forsikringen til å dekke mindre enn 15 % invaliditet, som for eksempel en amputert finger, røket korsbånd, eller tap av luktesans.

Har du husket lovpålagt pensjon?

Har du ansatte, er du også pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen vårSnakk med en rådgiver

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mer om yrkesskade­forsikring

En yrkesskade er skade som følge av arbeidsulykke. Det betyr at skaden må ha skjedd mens den ansatte jobber på arbeidsstedet i arbeidstiden. Er en ansatt ute i privat ærend i arbeidstiden, gjelder ikke forsikringen.

Den lovpålagte forsikringen dekker heller ikke alle arbeidsskader, for eksempel skader som skyldes belastning over tid. 

Ønsker du å forsikre de ansatte for skader og ulykker utover det lovpålagte, bør du kjøpe en fritidsulykkesforsikring

En yrkessykdom er en sykdom som oppstår på grunn av skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet.

For å få sykdommen godkjent som en yrkessykdom, må sykdommen også være nevnt i forskriften om yrkessykdommer (lovdata.no)

Har du folk som jobber for deg, er hovedregelen at du må ha yrkesskadeforsikring. Den skal inkludere 

 • alle som er ansatt, uansett stillingsprosent 
 • deltakere på arbeidsmarkedstiltak hos dere 
 • skoleelever som er utplassert hos dere 
 • de som eventuelt jobber ulønnet for dere 

Hvem er unntatt fra loven? 

 • selvstendig næringsdrivende 
 • den som eier bedriften og som ikke selv er ansatt 
 • de som arbeider ulønnet for privatpersoner eller private organisasjoner 
 • de som tar enkeltstående arbeidsoppdrag for private 
 • de som arbeider mindre enn 10 timer per uke for private 

Selvstendig næringsdrivende er ikke pålagt å ha yrkesskadeforsikring, men bør likevel sikre seg på lik linje med arbeidstakere. 

Vi tilbyr ikke yrkesskadeforsikring til selvstendig næringsdrivende, men anbefaler deg å tegne frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden (nav.no)

Mer om forsikring til selvstendig næringsdrivende

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris i nettbutikken og laste ned de fullstendige vilkårene før du fullfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.