Hopp til innhold

Yrkesskade­forsikring

Har du folk som jobber for deg, er du pålagt gjennom norsk lov å ha yrkesskadeforsikring.

Hva er yrkesskade­forsikring?

Lovpålagt forsikring

Yrkesskadeforsikring skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – også deltidsansatte, midlertidig ansatte og sesongarbeidere. 

Har dere ikke yrkesskadeforsikring, må dere dekke alle utgiftene hvis en ansatt blir skadet. Kravet kan bli langt større enn det forsikringen koster.

Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning hvis man

 • skader seg under en ulykke på arbeidsplassen mens man jobber for arbeidsgiveren
 • får sykdommer som skyldes skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet

Den lovpålagte yrkesskade­forsikringen

Gir erstatning hvis skaden har skjedd mens man jobber for arbeidsgiveren, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Lovpålagt forsikring

Tapt inntekt

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, dekker vi inntektstapet fram til skadesaken er gjort opp.

Varig arbeidsuførhet

Gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden.

Erstatningen bestemmes ut fra forsikringssum, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Varig skade

Gir en engangsutbetaling hvis yrkesskaden fører til varig funksjonsnedsettelse. Det kan være tap av syn eller hørsel, kompliserte bruddskader eller amputasjon.

For å få erstatningen må den nedsatte funksjonsevnen (medisinske invaliditeten) være 15 % eller høyere.

Merutgifter

Den ansatte får erstatning hvis skaden fører til nødvendige merutgifter. Det kan være tilpasning av hjemmet, nødvendig utstyr eller annet som trengs i en ny hverdag.

Forsikringen kan også gi erstatning for visse behandlingsutgifter utover det som dekkes av det offentlige.

Dødsfall

Gir erstatning til samboer/ektefelle og barn under 20 år hvis en ansatt dør som følge av yrkesskade eller yrkessykdom.

Forsikringen gir også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse.

Valgfrie utvidelser

Reiser til og fra arbeidsstedet

Utvid forsikringen til å også gjelde mens de ansattes reiser direkte til og fra jobben eller arbeidsstedet.

Hvis dere reiser i jobben, anbefaler vi at du kjøper reiseforsikring til de ansatte.

Høyere engangsutbetaling ved varig skade

Erstatningen i den lovpålagte dekningen er liten sett opp mot ulempene skaden kan gi. Du kan velge å øke engangsutbetalingen ved varig skade og ved død.

Varige skader med mindre omfang

Den lovpålagte forsikringen gir engangsutbetaling for varig skade (ménerstatning) bare hvis funksjonsevnen er nedsatt med 15 prosent eller mer. Du kan velge å utvide forsikringen til å dekke mindre enn 15 prosent invaliditet, som for eksempel en amputert finger, røket korsbånd, eller tap av luktesans.

Begrensninger du bør vite om

Den lovpålagte forsikringen er en minimumsløsning. Se hva du kan gjøre.

Bare på jobb, i arbeid og i arbeidstiden

Den lovpålagte forsikringen dekker bare ulykker som skjer mens den ansatte jobber for arbeidsgiveren. Er den ansatte ute i et privat ærend og det skjer en ulykke, gjelder ikke forsikringen, selv om det skjer i arbeidstiden. Forsikringen gjelder heller ikke til og fra jobb.

Hva kan du gjøre?

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den gjelder til og fra jobb.

Du kan også kjøpe en fritidsulykkeforsikring som beskytter de ansatte døgnet rundt.

Be om tilbud
Ikke alle typer skader

Mange skader dekkes ikke av den lovpålagte forsikringen. Eksempler:

 • Slitasje eller belastningsskader over tid. 
 • Skaden må ha gitt en funksjonsnedsettelse på mer enn 15 prosent for å utløse engangsutbetalingen for varige skader (ménerstatning). En tapt finger regnes som mindre enn 15 prosent i tabellen for medisinsk invaliditet.

Hva kan du gjøre?

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den gir engangsutbetaling for skader som gir mindre enn 15 prosent funksjonsnedsettelse.

Kjøper du fritidsulykkeforsikringen som beskytter de ansatte både på jobb og i fritid, får de samtidig dekket mange flere typer skader etter ulykker. 

Syke- og uføreforsikringer kan gi økonomisk trygghet hvis den ansatte ikke lenger kan jobbe som normalt.

Be om tilbud
Begrenset erstatning

I den lovpålagte forsikringen er erstatningen for varig skade relativt liten sett opp mot ulempene som skaden kan gi resten av livet.

Hva kan du gjøre?

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at utbetalingen blir større ved en varig skade.

Du kan kjøpe gruppelivsforsikring hvis du vil gi større økonomisk trygghet til de etterlatte i tilfelle den ansatte dør.

Be om tilbud

Forsikringer vi anbefaler i tillegg

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mer om yrkesskade­forsikring

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er skade som følge av arbeidsulykke. Det betyr at skaden må ha skjedd mens den ansatte jobber på arbeidsstedet i arbeidstiden. Er en ansatt ute i privat ærend i arbeidstiden, gjelder ikke forsikringen.

Den lovpålagte forsikringen dekker heller ikke alle arbeidsskader, for eksempel skader som skyldes belastning over tid. 

Ønsker du å forsikre de ansatte for skader og ulykker utover det lovpålagte, bør du kjøpe en fritidsulykkesforsikring

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som oppstår på grunn av skadelig påvirkning i arbeidsmiljøet.

For å få sykdommen godkjent som en yrkessykdom, må sykdommen også være nevnt i forskriften om yrkessykdommer (lovdata.no)

Må alle ha yrkesskadeforsikring?

Har du folk som jobber for deg, er hovedregelen at du må ha yrkesskadeforsikring. Den skal inkludere 

 • alle som er ansatt, uansett stillingsprosent 
 • deltakere på arbeidsmarkedstiltak hos dere 
 • skoleelever som er utplassert hos dere 
 • de som eventuelt jobber ulønnet for dere 

Hvem er unntatt fra loven? 

 • selvstendig næringsdrivende 
 • den som eier bedriften og som ikke selv er ansatt 
 • de som arbeider ulønnet for privatpersoner eller private organisasjoner 
 • de som tar enkeltstående arbeidsoppdrag for private 
 • de som arbeider mindre enn 10 timer per uke for private 
Må selvstendig næringsdrivende ha yrkesskadeforsikring?

Selvstendig næringsdrivende er ikke pålagt å ha yrkesskadeforsikring, men bør likevel sikre seg på lik linje med arbeidstakere. 

Vi tilbyr ikke yrkesskadeforsikring til selvstendig næringsdrivende, men anbefaler deg å tegne frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden (nav.no)

Mer om forsikring til selvstendig næringsdrivende
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris i nettbutikken og laste ned de fullstendige vilkårene før du fullfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.