Hopp til innhold

Gruppelivs­forsikring

Gi økonomisk trygghet til de nærmeste hvis en av dine ansatte dør.

Hva er gruppelivs­forsikring?

En viktig forskjell

De fleste dør av sykdom, ikke på grunn av en ulykke.

 • En vanlig ulykkesforsikring gjelder bare hvis dødsfallet skyldes en ulykke.
 • Gruppelivsforsikringen gjelder uansett hva som er dødsårsaken.

Mange familiers økonomi er basert på to inntekter. Når den ene inntekten blir borte, gir gruppelivsforsikringen en kjærkommen engangsutbetaling til familien.

 • Familien får erstatning hvis en av dine ansatte dør.
 • Som et tillegg kan du velge om den ansatte skal få erstatning hvis ektefellen eller samboeren dør.

Gruppelivs­forsikring i detaljer

Gir erstatning til de etterlatte hvis en ansatt dør – uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

Gruppelivsforsikring

Hvem av de nærmeste som får utbetalingen, bestemmes av

 1. hvilken avtale bedriften har med Gjensidige
 2. om bedriften er omfattet av en tariffavtale
 3. hva bedriften og de ansatte er blitt enige om.

Forsikringsdokumentet vil beskrive hva som gjelder konkret for bedriften. Der står det også hvorvidt den ansatte kan velge at en navngitt person skal få utbetalingen.

Bedriften velger hvor mye som skal utbetales ved et dødsfall:

 • mellom 0,5 G og 80 G
 • om summen skal være lik for alle ansatte, eller variere mellom bestemte grupper arbeidstakere
 • om summen skal trappes ned fra en bestemt alder

Utbetalingen er skattefri.

Valgfrie utvidelser

Bedriften kan velge å knytte ektefelle/samboer til forsikringen. Da får den ansatte utbetaling hvis ektefellen eller samboeren dør.

Summen kan være opp til 30 G.

Bedriften kan velge å kjøpe et barnetillegg til forsikringen. Tillegget gjelder barn under 21 år.

Skjer det et dødsfall, tar Statsforvalteren vare på pengene til barna er fylt 18 år. Når barnet fyller 18 år, får det beløpet utbetalt av Statsforvalteren. Er barnet mellom 18 og 21 år når dødsfallet skjer, får det utbetalt beløpet direkte fra Gjensidige.

Tillegget kan utgjøre maksimalt 6,5 G per barn.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen

Alle som skal forsikres må være

 • mellom 15 og 70 år
 • medlemmer av folketrygden
 • 100 % arbeidsdyktig når hen blir med i ordningen.

De fleste velger å forsikre alle ansatte under 67 år – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. 

Dere har mulighet til å forsikre en bestemt gruppe ansatte, men da må gruppene være objektive og forutsigbare slik at det ikke er tvil om hvem som er forsikret.

Forsikringen opphører når den ansatte har nådd en viss alder, avhengig av hva dere har valgt.

Skal dere forsikre seks personer eller flere, krever vi ikke helseerklæring.

Er det færre enn seks personer som skal forsikres, må alle som skal inngå i ordningen levere helseerklæring. Hvis vurderingen vår skulle føre til avslag, begrensninger eller unntak, vil du få en skriftlig begrunnelse fra oss.

Alle ansatte som ikke lenger har rett på bedriftens kollektive forsikringer, skal få tilbud om å fortsette forsikringsavtalen privat. De vanligste grunnene til at det skjer:

 • Den ansatte slutter i jobben.
 • Bedriften sier opp forsikringen.

Retten til fortsettelsesforsikring gjelder

Bedriften må holde oversikt over hvem som har ansvaret for å tilby den ansatte fortsettelsesforsikring. Ansvaret beskrives i forsikringsbeviset.

Har du noen som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Forsikringen skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – uansett stillingsprosent og varighet.

Mer om lovpålagt forsikring og pensjon

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.