Hopp til innhold

Fritidsulykkes­forsikring

Gi de ansatte god beskyttelse ved skade på fritiden. Vi har markedets beste vilkår for ulykkesskader – uten tillegg i prisen.

Hva er fritidsulykkes­forsikring?

Bedriften trenger også

For å kjøpe Fritidsulykkeforsikring, må bedriften ha yrkesskadeforsikring hos oss. 

I tillegg anbefaler vi alle bedrifter å ha 

Da er de ansatte godt beskyttet ved sykdom, skade og død, både på jobb og fritid.

Fritidsulykkesforsikringen vår (også kalt "Annen ulykke") gir ansatte økonomisk trygghet hvis de skader seg.

Kombinert med den lovpålagte yrkesskade­forsikringen, sørger fritidsulykke for at de ansatte er godt beskyttet uansett når og hvor ulykken skjer.

Hva dekker fritids­ulykke?

Gir erstatning for ulykkesskader. Både innhold i forsikringen og størrelse på utbetalinger kan justeres.

Hvis sykepengene fra NAV ikke erstatter hele lønnen til den ansatte, dekker vi inntektstapet fram til skadesaken er gjort opp.

Gir en engangsutbetaling som kompenserer for det fremtidige inntektstapet hvis den ansattes arbeidsevne blir varig påvirket av skaden.

Erstatningen bestemmes ut fra forsikringssum, den ansattes alder, inntekt og grad av arbeidsuførhet.

Gir en engangsutbetaling (ménerstatning) hvis skaden fører til varig funksjonsnedsettelse.

Gir erstatning hvis skaden fører til ekstrautgifter for den ansatte. Det kan være tilpasning av hjemmet, nødvendig utstyr eller annet som trengs i en ny hverdag.

Forsikringen kan også dekke opptil 50 000 kroner for nødvendige reise- og behandlingsutgifter utover det som dekkes av det offentlige.

Kan gi utbetaling til samboer/ektefelle hvis en ansatt dør som følge av ulykkesskade.

Forsikringen gir også et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse. 

Bedriften kan velge å kjøpe et barnetillegg til forsikringen. Da får eventuelle barn under 20 år erstatning hvis en ansatt dør som følge av en ulykkesskade. 

Mer om forsikringen

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og utforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden. 

Som eneste forsikringsselskap, har vi valgt å utvide definisjonen av begrepet “ulykke” – uten tillegg i prisen.

Hos oss dekkes også plutselige og uforutsette skader som skyldes 

  • fall som ikke er forårsaket av sykdom 
  • vridningsskader i kne og ankel  
  • brudd i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein, som følge av hard eller feil landing etter hopp 

Hvis en ansatt helt eller delvis må slutte å jobbe, får det raskt konsekvenser for privatøkonomien.

Det første året utbetaler NAV sykepenger som dekker den ansattes lønn inntil 711 720 (6 G). Tjener man mer enn 6 G, blir inntekten redusert allerede det første året.

Etter ett år må den ansatte søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Beløpet tilsvarer 66 % av lønnen inntil 6 G.

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Forsikringen dekker skader som skjer mens den ansatte arbeider, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Er en ansatt ute i privat ærend i arbeidstiden, gjelder ikke forsikringen. Den dekker heller ikke alle arbeidsskader, for eksempel skader som skyldes belastning over tid.

Med fritidsulykkeforsikring er de ansatte beskyttet ved ulykkesskader som ikke dekkes av den lovpålagte forsikringen – både på jobb og fritid. 

Mer om yrkesskadeforsikring

Nei, de ansatte trenger ikke levere helseerklæring for å være med i fritidsulykkeforsikringen.

I utgangspunktet kan alle i bedriften være med i forsikringen, så lenge de er medlemmer av folketrygden.

De fleste velger å forsikre alle ansatte – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte.

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Usikker på hva du trenger?

Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Du kan også prøve veilederen vår, og få råd om hva som er vanlig i din bransje.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Mer til de ansatte