Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt.

Be om tilbud

Default

Om yrkesskadeforsikringen

Yrkesskadeforsikringen gjelder alle ansatte.

Yrkesskade dekker:

 • Tap av fremtidig inntekt ved varig arbeidsuførhet
 • Tapt inntekt
 • Ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)
 • Påførte og fremtidige merutgifter 
 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelsesutgifter

Hvem skal forsikres?

Hvem må forsikres?

 • Alle arbeidstakere
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak
 • Utplasserte skoleelever
 • Ulønnet arbeid for bedrifter

Hvem er unntatt fra loven?

 • Arbeidsgiver (selvstendig næringsdrivende)
 • Ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner
 • Enkeltstående arbeidsoppdrag for private
 • Arbeid mindre enn 10 timer per uke for private

Fordeler for bedriften

Lovpålagt

Yrkesskadeforsikringen dekker lovpålagt krav til forsikring for de ansatte. Bedriften får fradrag for kostnadene og slipper å betale arbeidsgiveravgift av prisen som betales for forsikringen.

Trygghet for de ansatte

Bedriften trygger alle ansatte ved skade og sykdommer som følger av jobben.

Raskere friske ansatte

Vi følger opp skaden når den skjer, og ønsker å bidra til at de ansatte blir raskere friske.

Fordeler for de ansatte

Økonomisk sikkerhet

Forsikringen gir en økonomisk sikkerhet for de ansatte og deres familie.

Vi følger opp skaden

Vi følger opp skaden når den skjer, og den ansatte blir kontaktet innen 24 timer etter at skaden er meldt.

Ingen egenandel

Det er ingen egenandel ved skade.

 

Se våre personforsikringer