Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter må ha lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen sikrer de ansatte og gir dem erstatning ved yrkessykdom og arbeidsulykker. 

Nå kan dere raskt og enkelt kjøpe yrkesskadeforsikring på nett. Velg "Sjekk pris og kjøp" nedenfor, og få et tilbud på få minutter.

Sjekk pris og kjøp

Default

Forsikring etter lov om yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk erstatning ved ulykke eller sykdom som oppstår i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt og gjelder alle ansatte.

Erstatningen den ansatte vil kunne motta, avhenger av invaliditets- og uføregrad, alder, inntekt og sivilstand.

Dette dekker yrkesskadeforsikringen:

 • Den ansatte har krav på erstatning hvis skaden eller sykdommen har medført nedgang i inntekt. Erstatningen utbetales løpende mens saken behandles og dekker inntektstapet utover det som dekkes av det offentlige.

  Forsikringen dekker også tap av fremtidig inntekt, hvis den ansatte blir varig arbeidsufør og helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

 • Den ansatte har også krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter som skyldes skaden eller sykdommen. Utover det som allerede betales av det offentlige, dekker forsikringen for eksempel utgifter til fysioterapeut, tannlege og psykolog.

 • Den ansatte har også krav på erstatning hvis ulykken eller sykdommen har gitt varig skade i form av medisinsk invaliditet. Graden av medisinsk invaliditet fastsetter størrelsen på erstatningen.

 • Hvis det i verste fall skulle skje at en ansatt dør, dekker forsikringen:

  • erstatning til samboer/ektefelle
  • erstatning til barn under 20 år
  • et engangsbeløp som dekker deler av utgiftene til begravelse

Hvem skal forsikres?

Hvem må forsikres?

 • Alle arbeidstakere
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak
 • Utplasserte skoleelever
 • Ulønnet arbeid for bedrifter

Hvem er unntatt fra loven?

 • Arbeidsgiver (selvstendig næringsdrivende)
 • Ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner
 • Enkeltstående arbeidsoppdrag for private
 • Arbeid mindre enn 10 timer per uke for private

Selvstendig næringsdrivende må ha frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden for å kunne tegne yrkesskadeforsikring.

Utvidelser

Forsikringen kan utvides med disse tilleggsdekningene:

 • Reiser direkte til og fra jobb eller oppdragssted
 • Småskader (erstatning for varig skade under 15 %)
 • Økt erstatning ved varig skade
 • Økt erstatning ved død

Fordeler med forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker det lovpålagte kravet til forsikring for de ansatte.
 • Du trygger de ansatte ved skader og sykdommer som følge av jobben.
 • Vi følger opp skaden når den skjer. Den ansatte blir kontaktet innen 24 timer etter at saken er meldt til oss.
 • Bedriften får fradrag for kostnader og slipper å betale arbeidsgiveravgift av prisen som betales for forsikringen.
 • Det er ingen egenandel ved skade.

Se flere av personalforsikringene våre