Yrkesskadeforsikring

Som arbeidsgiver plikter du å ha en yrkesskadeforsikring for de ansatte. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Sjekk pris og kjøp

Default

Forsikring etter lov om yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir økonomisk erstatning etter en yrkesskade eller yrkessykdom. Hvis ansatte dør som følge av en yrkesskade, utbetales erstatning til etterlatte ektefelle eller samboer og barn under 20 år.

Forsikringen er lovpålagt og gjelder alle ansatte.

Dette dekker yrkesskadeforsikringen:

 • Tap av fremtidig inntekt ved varig arbeidsuførhet 
 • Tapt inntekt
 • Ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)
 • Påførte og fremtidige merutgifter 
 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer 
 • Utbetaling til barn ved dødsfall 
 • Begravelsesutgifter

Erstatningene er avhengig av invaliditets- og uføregrad, alder, inntekt og sivilstand.

Hvem skal forsikres?

Hvem må forsikres?

 • Alle arbeidstakere
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak
 • Utplasserte skoleelever
 • Ulønnet arbeid for bedrifter

Hvem er unntatt fra loven?

 • Arbeidsgiver (selvstendig næringsdrivende)
 • Ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner
 • Enkeltstående arbeidsoppdrag for private
 • Arbeid mindre enn 10 timer per uke for private

Selvstendig næringsdrivende må ha frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden for å kunne tegne yrkesskadeforsikring.

Utvidelser

Forsikringen kan utvides med disse tilleggsdekningene:

 • Reiser direkte til og fra jobb eller oppdragssted
 • Småskader (ménerstatning under 15 %)
 • Økt ménerstatning
 • Økt erstatning ved død

Fordeler med forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker det lovpålagte kravet til forsikring for de ansatte.
 • Du trygger de ansatte ved skader og sykdommer som følger av jobben.
 • Vi følger opp skaden når den skjer. Den ansatte blir kontaktet innen 24 timer etter at saken er meldt til oss.
 • Bedriften får fradrag for kostnader og slipper å betale arbeidsgiveravgift av prisen som betales for forsikringen.
 • Det er ingen egenandel ved skade.

Se flere av personalforsikringene våre