Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forsikring av eiendeler

Forsikringen dekker skade på bedriftens eiendeler. Dette kan være varer, maskiner, inventar, løsøre og penger.

Eiendelsforsikring

Med Eiendeler Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på eiendeler. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler. Dette kan for eksempel være skader som skyldes velt, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin eller maskinhavari.

Du kan utvide forsikringen til å dekke

  • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift 
  • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
  • bruddskader på glass og skilt
  • skade på IT-utstyr (for eksempel tap av lagrede data, manglende tilgang til egne data, sabotasje og hacking). 
  • driftstapforsikring som følge av skade på maskiner og andre eiendeler
  • skade på eiendeler under transport

Datakriminalitet

Hacking og sabotasje som medfører tap av lagrede data og tilgang til data og kommunikasjonssystemer er avgjørende for de fleste bedrifters drift. 

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til rekonstruksjon og reinstallasjon av data og programvare, når forsettlig skade er påført av ansatte eller hacking er utført av tredjeperson. Forsikringen kan utvides til å omfatte driftstap

Priser og egenandel

Gjensidige gjennomfører risikovurdering av alle virksomheter, for å sikre at bedriften betaler en riktig pris i forhold til risiko.

Ved å gjennomføre sikkerhetstiltak som kriseplan, back-up /sikkerhetskopi og antivirusprogrammer kan prisen påvirkes.

  • Standard egenandel er på 50 000 kroner
  • Du kan endre egenandelen og få en lavere eller høyere pris på forsikringen

Dette er kun utdrag av vilkårene.