Navigasjon, søk og logg inn

f1e6b2

Forsikring av eiendeler

Forsikringen dekker skade på bedriftens eiendeler. Dette kan være varer, maskiner, inventar, løsøre og penger.

Eiendelsforsikring

Eiendelene kan forsikres mot brann-, vann-, tyveri og andre ytre og indre skader. Dette kan for eksempel være skader som skyldes velt, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin eller maskinhavari.

Forsikringen kan dekke

 • skade på maskiner, inventar og løsøre, samt nyanskaffelser i løpet av året (nyanskaffelser dekkes med inntil 10 %  og opptil 5 millioner kroner)
 • rivnings- og ryddingskostnader (inntil 50 % av samlet sum for maskiner, inventar og løsøre, opptil 3 millioner kroner)
 • rekonstruksjon av arkiver
 • skade på bygningsmessig innredning
 • bygningsskade i leide rom

Forsikringen kan utvides til å omfatte

 • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift 
 • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
 • bruddskader på glass og skilt
 • skade på IT-utstyr (for eksempel tap av lagrede data, manglende tilgang til egne data, sabotasje og hacking). 
 • driftstapforsikring  som følge av skade på maskiner og andre eiendeler
 • skade på  eiendeler under transport

Datakriminalitet

Hacking og sabotasje som medfører tap av lagrede data og tilgang til data og kommunikasjonssystemer er avgjørende for de fleste bedrifters drift. 

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til rekonstruksjon og reinstallasjon av data og programvare, når forsettelig skade er påført av ansatte eller hacking er utført av tredjeperson. Forsikringen kan utvides til å omfatte driftstap

Priser og egenandel

Gjensidige gjennomfører risikovurdering av alle virksomheter, for å sikre at bedriften betaler en riktig pris i forhold til risiko.

Ved å gjennomføre sikkerhetstiltak som kriseplan, back-up /sikkerhetskopi og antivirusprogrammer kan prisen påvirkes.

 • Standard egenandel er på 50 000 kroner
 • Du kan endre egenandelen og få en lavere eller høyere pris på forsikringen

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Trenger du hjelp? Ring oss på 915 03100