Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forsikring av eiendeler

Forsikringen dekker skade på bedriftens eiendeler. Dette kan være varer, maskiner, inventar, løsøre og penger.

Eiendelsforsikring

Med Eiendeler Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på eiendeler. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler. Dette kan for eksempel være skader som skyldes velt, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin eller maskinhavari.

Du kan utvide forsikringen til å dekke

  • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift 
  • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
  • bruddskader på glass og skilt
  • skade på IT-utstyr (for eksempel tap av lagrede data, manglende tilgang til egne data, sabotasje og hacking). 
  • driftstapforsikring som følge av skade på maskiner og andre eiendeler
  • skade på eiendeler under transport