Transportforsikring

Transportforsikring gjelder for varer eller eiendeler under transport. Det kan være varer bedriften sender med transportør eller eiendeler som transporteres i egen bil. 

Default

Transportforsikring tilpasset ditt behov

Bedriften kan forsikre handelsvarer eller eiendeler under transport på en årsforsikring eller engangsforsikring.  Vi tilbyr tre ulike vilkår:

A: Alle farer
B: Utvidet transportulykke
C: Transportulykke

Vi tilbyr også utvidelsesklausuler og kan skreddersy en polise som passer nettopp ditt forsikringsbehov.

Hvem bør tegne transportforsikring?

Det er leveringsbetingelsene i kjøps- eller salgsavtalen som regulerer hvem som har risikoen for varene under transporten. God kjennskap til disse betingelsene er en forutsetning for å kunne fastslå om bedriften har behov for transportforsikring.

Kjøper må selv undersøke med selger hvilke vilkår som gjelder. Dette er et forhold mellom de to handelspartnerne.

Kjøpsavtalen mellom selger og kjøper er avgjørende for hvem som skal eller bør tegne forsikring.

Leveringsbetingelser – Incoterms 2020

Fordeler ved vår transportforsikring

Profesjonell hjelp

Når vareeier har tegnet en transportforsikringsavtale, får man profesjonell hjelp når skade eller tap inntreffer. Skaden erstattes i henhold til avtalen.

Få hjelp med regresshåndtering

Vi trer inn i vareeiers sted med hensyn til regress overfor transportøren. Dette er ofte tidkrevende og ikke alltid like enkelt for parter som ikke har dette som sin daglige oppgave.

Få garanti overfor rederiet ved felleshavaritilfeller

Ved felleshavaritilfeller utsteder Gjensidige en garanti overfor rederiet om at felleshavaribidrag blir betalt slik at vareeier får utlevert varene sine. Etter dette tar vi oss av saksbehandlingen overfor rederiet med hensyn til utbetaling av felleshavaribidraget.

Få hjelp å få uansett hvor du er i verden

Gjensidige benytter et nettverk av havariagenter over hele verden som sikrer en rask besiktigelse og profesjonell behandling av skader uansett hvor i verden skaden/tapet har funnet sted.

Få råd og veiledning

Vi står gjerne til tjeneste med råd og veiledning vedrørende valg av leveringsbetingelser og egnede vilkår og tilleggsdekninger for din bedrift.

Slik beregnes erstatningen

Hvis en bedrift tegner en transportforsikring for sine varer, blir erstatningen beregnet på grunnlag av varenes reelle verdi. Erstatninger ved skade eller tap er basert på fakturaverdi for handelsvarer og markedspris på innlastningsstedet for brukte gjenstander.

Felleshavari

Felleshavari er en felles oppofrelse for å berge skip og last i situasjoner der både skip, last og fraktinntekter står i fare for å gå tapt. Eksempler kan være varer som går over bord eller sleping til en trygg havn.

Rederier krever ofte at kostnader forbundet med dette fordeles mellom rederiet og fraktens eiere. Dette innebærer at rederiet kan ta pant i varene før disse kostnadene er betalt.

Vi utsteder en garanti om at felleshavaribidraget blir betalt slik at bedriften får utlevert varene. Vi håndterer også videre saksbehandling overfor involverte parter med hensyn til utbetaling av bidraget.

Dekningsoversikt

 T - Valgfri tilleggsdekning
  Alle farer (A) Utvidet transportulykke (B) Transportulykke (C)
Brann      
Eksplosjon      
Grunnstøting      
Sammenstøt      
Sunket skip      
Kantret skip      
Akselbrudd      
Velting      
Utforkjøring      
Avsporing      
Lynnedslag      
Felleshavari      
Naturkatastrofe      
Vrakfjerning (med begrensning i sum)      
Flom i transittlager      
Varer kastes/skylles over bord      
Totaltap av hele kolli ved lasting/ lossing      
Tyveri     T T
Manko    T T
Brekkasje       
Temperaturinnvirkning/ kondens   T T  T
Krig  T T T
Forsinkelse   T    
Streik/lockout  T    

Ikke dekket

Forsikringene dekker ikke:

 • Driftstap
 • Forsinkelser
 • Normalt svinn
 • Atomfare
 • Manglende betalingsevne
 • Ansvar overfor tredjepart
 • Inngrep av statsmakt
 • Skader som skyldes forsømmelser fra siktedes side
 • Mangelfull emballasje/merking
 • Varens egenskaper

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.