Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Transportforsikring

Transportforsikring gjelder for varer eller eiendeler under transport. Det kan være varer bedriften sender med transportør eller eiendeler som transporteres i egen bil. 

Transportforsikring tilpasset ditt behov

Bedriften kan forsikre handelsvarer eller eiendeler under transport på en årsforsikring eller engangsforsikring.  Vi tilbyr tre ulike vilkår:

A: Alle farer
B: Utvidet transportulykke
C: Transportulykke

Vi tilbyr også utvidelsesklausuler og kan skreddersy en polise som passer nettopp ditt forsikringsbehov. Ønsker du rådgivning for valg av vilkår, kontakt oss på 915 03100.

Hvem bør tegne transportforsikring?

Det er leveringsbetingelsene i kjøps- eller salgsavtalen som regulerer hvem som har risikoen for varene under transporten. God kjennskap til disse betingelsene er en forutsetning for å kunne fastslå om bedriften har behov for transportforsikring.

Kjøper må selv undersøke med selger hvilke vilkår som gjelder. Dette er et forhold mellom de to handelspartnerne.

Kjøpsavtalen mellom selger og kjøper er avgjørende for hvem som skal eller bør tegne forsikring.Se vår brosjyre for Incoterms .

Fordeler ved vår transportforsikring

Profesjonell hjelp

Når vareeier har tegnet en transportforsikringsavtale, får man profesjonell hjelp når skade eller tap inntreffer. Skaden erstattes i henhold til avtalen.

Få hjelp med regresshåndtering

Vi trer inn i vareeiers sted med hensyn til regress overfor transportøren. Dette er ofte tidkrevende og ikke alltid like enkelt for parter som ikke har dette som sin daglige oppgave.

Få garanti overfor rederiet ved felleshavaritilfeller

Ved felleshavaritilfeller utsteder Gjensidige en garanti overfor rederiet om at felleshavaribidrag blir betalt slik at vareeier får utlevert varene sine. Etter dette tar vi oss av saksbehandlingen overfor rederiet med hensyn til utbetaling av felleshavaribidraget.

Få hjelp å få uansett hvor du er i verden

Gjensidige benytter et nettverk av havariagenter over hele verden som sikrer en rask besiktigelse og profesjonell behandling av skader uansett hvor i verden skaden/tapet har funnet sted.

Få råd og veiledning

Vi står gjerne til tjeneste med råd og veiledning vedrørende valg av leveringsbetingelser og egnede vilkår og tilleggsdekninger for din bedrift.

Slik beregnes erstatningen

Hvis en bedrift tegner en transportforsikring for sine varer, blir erstatningen beregnet på grunnlag av varenes reelle verdi. Erstatninger ved skade eller tap er basert på fakturaverdi for handelsvarer og markedspris på innlastningsstedet for brukte gjenstander.

Felleshavari

Felleshavari er en felles oppofrelse for å berge skip og last i situasjoner der både skip, last og fraktinntekter står i fare for å gå tapt. Eksempler kan være varer som går over bord eller sleping til en trygg havn.

Rederier krever ofte at kostnader forbundet med dette fordeles mellom rederiet og fraktens eiere. Dette innebærer at rederiet kan ta pant i varene før disse kostnadene er betalt.

Vi utsteder en garanti om at felleshavaribidraget blir betalt slik at bedriften får utlevert varene. Vi håndterer også videre saksbehandling overfor involverte parter med hensyn til utbetaling av bidraget.

Dekningsoversikt

 T - Valgfri tilleggsdekning
 Alle farer (A)Utvidet transportulykke (B)Transportulykke (C)
Brann   
Eksplosjon   
Grunnstøting   
Sammenstøt   
Sunket skip   
Kantret skip   
Akselbrudd   
Velting   
Utforkjøring   
Avsporing   
Lynnedslag   
Felleshavari   
Naturkatastrofe   
Vrakfjerning (med begrensning i sum)   
Flom i transittlager   
Varer kastes/skylles over bord   
Totaltap av hele kolli ved lasting/ lossing   
Tyveri   TT
Manko  TT
Brekkasje    
Temperaturinnvirkning/ kondens  TT T
Krig TTT
Forsinkelse  T  
Streik/lockout T  

Ikke dekket

Forsikringene dekker ikke:

  • Driftstap
  • Forsinkelser
  • Normalt svinn
  • Atomfare
  • Manglende betalingsevne
  • Ansvar overfor tredjepart
  • Inngrep av statsmakt
  • Skader som skyldes forsømmelser fra siktedes side
  • Mangelfull emballasje/merking
  • Varens egenskaper

Dette er kun utdrag av vilkårene.