Bidra til et levedyktig landbruk

Har du en idé til et tiltak eller en ny løsning som kan komme flere bønder, hele lokalsamfunnet eller hele næringen til gode?

Nå deler vi ut støtte til prosjekter som kan bidra til et levedyktig landbruk, gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond.

Default

Tiltak som kommer flere til gode

Vi ønsker å gjøre det lettere å gjennomføre tiltak som bidrar til å gjøre landbruket og norsk matproduksjon mer bærekraftig. 

Derfor vil vi gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond dele ut opptil 10 millioner kroner i året til prosjekter som bidrar til å bevare et levedyktig og fremtidsrettet landbruk.

Midlene vil gå til å finansiere tiltak som bidrar til

 • klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
 • god dyrevelferd og dyrehelse, eller
 • skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke, maskinskade eller lignende

Eksempler på prosjekter eller tiltak som kan få støtte:

 • Utvikling av informasjonsmateriell, kurs eller lignende som kan brukes til å bygge kunnskap, kompetanse og holdningsskapende arbeid.

 • Tiltak som bidrar til et mer miljøvennlig landbruk. For eksempel løsninger eller driftsformer som reduserer utslipp, øker opptak av klimagasser eller legger til rette for et fossilfritt landbruk.

 • Kartlegginger, utredninger eller risiko- og sårbarhetsanalyser som bidrar til å øke kunnskapen om hva som kreves for å bevare et levedyktig og bærekraftig landbruk.

 • Testing og utvikling av nye tekniske løsninger som er aktuelle for landbruket.

 • Tiltak som omfatter flere bønder og som vil bidra til å hindre skadeomfanget av flom eller andre klimarelaterte hendelser i et område.

Har du en god idé?

Har du en idé til et prosjekt eller et tiltak som kan komme flere bønder til gode? Da vil vi hjelpe deg med å sette ideen ut i livet. 

Det er ingen begrensning på hvor stor sum du kan søke om – du kan ha små eller store ideer. Du kan søke om støtte til akkurat din eller deres idé, så lenge den bidrar til klimasmart landbruk, god dyrevelferd eller skadeforebygging til gode for flere.

Slik søker du

Du søker på Bondelaget sine sider. Her fyller du inn informasjon om prosjektet og legger ved søknaden. I søknaden beskriver dere prosjektet eller tiltaket.

Krav til søknad

 • Alle kan søke om støtte til kollektive tiltak, men søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde en finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
 • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
 • Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober.

Gå til søknad

Har du spørsmål? Ta kontakt på barekraftfondet@bondelaget.no.

Se tiltakene du som bonde kan få midler til å gjennomføre på din egen gård

Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober!
Icon-tip