El-kontroll på gården

Det viktigste du kan gjøre for å unngå brann og driftsstans på gården din, er å kontrollere det elektriske anlegget og utbedre eventuelle feil og mangler som kontrollen avdekker. I tillegg til å gjøre gården tryggere, reduserer du prisen på forsikringen din.

Default

Gevinster ved el-kontroll

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler:

 • Du reduserer risikoen for brann eller driftsstans
 • Du oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten
 • Du får opptil 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).
Visste du at 50–70 % av brannene i norsk landbruk skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr?
Icon-tip

To typer el-kontroller

I landbruket finnes det to typer el-kontroller med tilhørende sertifiseringsnormer. 

 1. El-kontroll landbruk uten termografering – sertifiseringsnorm NEK 405-2 (El-kontroll Landbruk) 

  En enkel kontroll for boliger og landbruk uten drift (bolandbruk) med kontrollintervall hvert 5 år. Bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus/driftsbygning skal også kontrolleres. Denne gir 10% rabatt i brannforsikringen av bygningen. Vi anbefaler alle at el-kontrollen oppgraderes til el-kontroll landbruk med termografering lik normen NEK 405.1 og 405.3 el kontroll næring.

 2. El-kontroll landbruk med termografering – sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3 (El-kontroll for næringsbygg)
  En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Denne kontrollen gir opptil 35 % rabatt på brannforsikringen av bygningen. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold. Dette følger Mattilsynets krav til brannalarmanlegg når det gjelder antallet dyr.

Det er eier av gården som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. Alle bygg på gården skal kontrolleres hvert tredje år. Du vil få beskjed om hvilke kontroller som er aktuelle for din gård og hvilken rabatt du kan oppnå når du tar kontakt med oss for el-kontroll.

Vi gir rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll
Icon-tip

Bruk sertifisert kontrollør

En el-kontroll skal utføres av sertifiserte kontrollører. Dette betyr at kontrolløren tilfredsstiller kompetansekravet som fremkommer i sertifiseringsnormen, og er sertifisert etter normen. Sertifiseringsnormene er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité.

Etter at el-kontrollen er gjennomført vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil og mangler som må utbedres. Når feil og mangler er bekreftet utbedret, vil du få rabatt i forsikringsprisen.

Hvilke landbruksproduksjoner har krav til el-kontroll?

Landbrukets organisasjoner er, gjennom Landbrukets brannvernkomité, en aktiv pådriver for å redusere antall branner i landbruket. Gjensidige jobber sammen med landbruket for å nå dette målet og har blant annet avtale med følgende organisasjoner:

 • Norges Bondelag 
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbruksrådgiving

Hva krever og gjør myndighetene?

 • Gjennom forskrifter om dyrehold stiller myndighetene krav til gjennomføring av el-kontroll hvert tredje år i driftsbygninger.
 • Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar stikkprøvekontroller av el-anlegg på gårdsbruk.

Hva krever Gjensidige?

Vi krever el-kontroll med termografering (NEK 405-1-NEK 405-3) når

 • Mattilsynet krever brannvarslingsanlegg gjennom dyreholdsforskriftene
 • enkeltbygg har forsikringssum over 10 millioner
 • samlet verdi av gårdens bygninger og eiendeler overstiger 15 millioner
 • det benyttes varmluftstørke

I tillegg skal gårdens bolighus og andre bygninger som ligger under 8 meter fra driftsbygningen, kontrolleres.

Krav til gartneri

Vi krever tilsvarende kontroll hvert år i gartnerier med vekstlys. For mindre gartnerier kan vi etter individuell vurdering godkjenne kontroll hvert tredje år.

For alle andre enn de som er beskrevet ovenfor: El kontroll bolig (NEK 405-2, en enkel kontroll uten termografi).

Ekstra trygghet med sensorteknologi

Nå er det utviklet ny sensorteknologi, som gjør det enklere for deg å sikre driften din og drive trygt. Sensorene måler temperaturen i sikringsskapene hele døgnet og gir deg varsling om uvanlig temperaturøkning.

Slik får du god kontroll over de elektriske anleggene dine og kan oppdage brannfarlige feil – også i periodene mellom el-kontroll.

Les mer og bestill sensor