Hopp til innhold

Alt vi kan om brann

Landbruket er en brannutsatt næring. Selv om mye er blitt bedre de siste årene, skjer det fortsatt tragiske branner hvert år – flere av dem legger livsverk i aske.

Det vil vi gjøre noe med.

De største brannfarene – og hva du bør gjøre

Løse klemmer og skruer i sikringsskap

Mange branner skyldes løse koblingsklemmer og skruer i sikringsskap. Når disse løsner, kan forbindelsen mellom strømførende ledninger bli dårlig og danne en serielysbue. Denne kan ha en temperatur på flere tusen grader, og sette fyr på brennbart materiale både i og utenfor sikringsskapet. 

Dette bør du gjøre: 

 • Skru til sikringene og gjennomfør egenkontroll av anlegget en gang i året.
 • Hold døren til sikringsskapet lukket.
 • Oppgrader sikringsskapet til gjeldende standard.
 • Gjennomfør el-kontroll med termografering hvert tredje år.
Feil bruk av elektrisk anlegg eller utstyr

Dessverre ser vi mange branner som skyldes feil bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Typiske eksempler er

 • utstyr som blir stående tilkoblet strøm også etter bruk, som høytrykkspylere, sveiseapparat og liknende.
 • bruk av utstyr som ikke er tilpasset driftsbygningen, for eksempel kabler og skjøtekabler, vifteovner eller varmelamper

Dette kan du gjøre:

Gjør deg kjent hvordan anlegget og utstyret ditt skal brukes. Lag gode rutiner for deg selv og andre som jobber på gården.

Skal du bygge ut eller øke produksjonen, må du sørge for at anlegget oppgraderes. 

Jordfeil i elektriske anlegg

En jordfeilbryter overvåker det elektriske anlegget og den elektriske kursen. Oppdager bryteren at det “lekker” strøm til jord, kobler den ut anlegget og kan hindre livsfarlig strøm til mennesker og dyr.

Jordfeilbryteren kan også koble ut bryteren ved branntilløp forårsaket av en serielysbue.

Dette bør du gjøre

 • Snakk med en godkjent installatør om hvilken type jordfeilbryter som er riktig for bruket ditt – det finnes flere typer på markedet.
 • Test jordfeilbryteren regelmessig.
Overspenninger i elektriske anlegg

Lynnedslag og andre former for lynutladninger i atmosfæren, kan føre til høye spenninger på nettselskapets luftledninger. Disse overspenningene kan føres inn i bygninger og gjøre stor skade på det elektriske anlegget.

Brann kan oppstå umiddelbart, men det er også eksempler på at brann bryter ut lenge etter overspenningen har gått gjennom anlegget.

Dette bør du gjøre:

Installer overspenningsvern i sikringsskapet. Jo mer utsatt stedet du bor er for tordenvær, jo viktigere er dette.

Ta kontakt med en godkjent installatør for mer informasjon.

Løst elektrisk utstyr

Løse skjøteledninger, håndlamper og varmelamper medfører både brannfare og fare for ulykker på gården.

Dette bør du gjøre:

Ha det ryddig i bygningen, hold utstyr vedlike og kast gammelt utstyr.

Selvantennelse i fôr

Branntilløp i høy, halm og annet organisk materiale er en kjent årsak til brann i driftsbygninger.

I alt organisk materiale finnes det bakterier av ulike slag. Når betingelsene er riktige – det vil si når temperatur, mengde tørrstoff og fuktighet er ideell – utvikler bakteriene varme opp mot 60-70 grader.

Man kan ofte finne “glødespor” i høy og halm etter en slik prosess. Da har temperaturøkningen gjort at høyet eller halmen begynte å gløde, men ikke hatt nok lufttilførsel til å starte brann. Skjer glødingen i nærheten av overflaten, øker sannsynligheten for at det blir en åpen flamme.

Dette bør du gjøre: 

 • Sørg for god avstand mellom halmballene og annet brennbart materiale
 • Hold den relative fuktigheten i fôret under 16 %.
 • Være nøye med tørkeprosessen før fôret lagres og følg med på regn som siver inn gjennom utett tak.
 • Overvåk temperaturen i lageret, gjerne med temperaturmålere inne i høy-/halmlageret.
Parkering av arbeidsmaskiner

Traktorer og andre landbruksmaskiner kan begynne å brenne mens de står parkert, selv med motoren avslått. Er maskinen parkert inne, kan det ende med totalskader på både bygning og maskin.  

Dette bør du gjøre: 

 • Skru alltid av hovedstrømbryteren når du parkerer arbeidsmaskinen. 
 • Gulvet under kjøretøyet og en meter utenfor må være tett og ha en ubrennbar overflate – for eksempel en stålplate over tregulv.  
 • Har ikke kjøretøyet hovedstrømbryter, skal hele gulvet i garasjen være tett og ha ubrennbar overflate. 

I garasjen er det påbudt å ha minst ett brannslokkingsapparat – et 6 kg ABC-apparat.

Varme arbeider – gnist på avveie

Når du sveiser, bruker vinkelsliperen, skjærebrenneren, blåselampen, eller annet utstyr som genererer varme, er det bare en liten gnist som skal til før det oppstår brann.

Dette bør du gjøre:

 • Sørg alltid for å rydde omgivelsene for brennbart materiale.
 • Ha minst to brannslukkingsapparater og en vannslange med påsatt vann i umiddelbar nærhet. Husk å følge godt med i timene etter arbeidet er gjort.
 • Alle som skal utfører varme arbeider på steder hvor det er risiko for brann, skal ha gyldig sertifikat (brannvernforeningen.no).

Skal du utføre varme arbeider innendørs, stilles det krav til brannsikkerhet for vegger og himling i byggeforskriftene. Ta kontakt med bygningsmyndigheten i kommunen for råd og veiledning.

De viktigste tiltakene

Få kontroll på det elektriske anlegget

Jevnlig el-kontroll med termografering er det aller viktigste brannforebyggende tiltaket du gjør .

Bli varslet tidsnok

Et branntilløp kan utvikle seg raskt. Da er det avgjørende med brannvarslingsanlegg som varsler deg tidsnok.

La sensorer holde brannvakt

Overvåker temperaturen i el-skapene dine og gir deg umiddelbar beskjed ved unormale endringer.

2 av 3 branner i landbruket skyldes feil med elektriske anlegg

1 av 50 bønder opplevde brann eller tilløp til brann i 2022

Vær Godt forberedt

Sjekker brannfaren på gården med mobilen

– En brann er vårt verste mareritt. Med sensorteknologi i sikringsskapene kan vi sove trygt om natten, sier bonde Christian Fredrik Sandberg.

Om snaue to år må denne opp­graderingen være på plass

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet. Oppgraderer du ikke alarmsystemet i tide, kan det få dramatiske konsekvenser for brannsikkerheten.

Alarmen går på gården – er du forberedt?

Storbrann på gården er bondens verste mareritt. Hva gjør du? Kommer hjelpen fort nok?

Har du forsikringene du trenger?

Uansett hvor trygt du driver gården, finnes det ingen garantier mot brann. Heldigvis kan du forsikre deg mot store økonomiske tap.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg uansett hva du driver med og hvor du holder til – enten du allerede er landbrukskunde hos oss eller lurer på om du skal bli det.

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss.