Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Personalforsikring

Gode forsikringsordninger bidrar til trygge og fornøyde ansatte.

Våre personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke forsikringer for dine ansatte eller for deg som er selvstendig næringsdrivende. Du kan selv sette sammen forsikringene etter dine og bedriftens behov. Se oversikten under og velg hvilke dekninger som passer din bedrift.

Usikker på hva du skal velge? For å gjøre valget av personalforsikringer litt lettere for bedriften, har vi satt sammen tre personalpakker. Les mer om våre personalpakker

Behandlingsforsikring

Det er ofte lange ventelister i det offentlige helsesystemet, og sykefravær koster bedrifter store summer årlig. Behandlingsforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Da kan også veien til jobb bli raskere og rimeligere. 

Med behandlingsforsikring får de ansatte

 • fri tilgang til Online lege
 • røntgen og bildediagnostikk innen 14 virkedager
 • spesialistutredning innen 14 virkedager
 • annen sykehusbehandling innen 14 virkedager
 • operasjon innen 14 virkedagerpraktiske og dekker kostnadene
 • rehabilitering i inntil 4 uker
 • psykologisk førstehjelp 
 • ny vurdering hos annen lege — second opinion
 • behandling hos psykolog — 10 behandlinger (valgfri)
 • rusavvenning (valgfri)
 • fysioterapeut/naprapat/manuellterapeut — 12 behandlinger (valgfri)

Vi ordner det praktiske og dekker kostnadene

Med behandlingsforsikringen vår slipper den ansatte å ordne noe selv. Vårt eget team med helsepersonell skaffer behandlingsplass og ordner alt det praktiske. Vi dekker også reise og opphold i tilknytning til operasjoner og behandlinger. All behandling må godkjennes på forhånd. Utgifter til behandling som ikke er forhåndsgodkjent, erstattes ikke.

Dersom den ansatte har behov for operasjon/behandling og har fått henvisning fra lege skal den ansatte melde skaden her.

Online lege - spar tid med legebesøk via mobilen

Via en app på mobilen hjelper erfarne allmennleger de ansatte med resepter, gir medisinske råd og skriver ut henvisninger. Tjenesten kan brukes av de ansatte og deres barn under 18 år.

Vanlige plager som Online lege kan hjelpe med er

 • muskel- og skjelettplager
 • forkjølelse og influensa
 • hudplager og sår
 • urinveisinfeksjon
 • øre- og øyeinfeksjon
 • stress, uro og mentale plager

Les mer om Online lege

Les mer og be om tilbud på behandlingsforsikring

Reiseforsikring

Forsikringen dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med yrkesreiser på opptil 10 uker i hele verden. Eksempler på dette er avbestilling, stjålet reisegods og sykdom.

Forsikringen dekker

 • reisegods
 • utgifter ved akutt sykdom eller skade
 • hjemtransport
 • avbestilling
 • forsinkelse
 • ansvar og rettshjelp
 • evakuering
 • ulykkesforsikring

Forsikringen kan utvides til å omfatte

 • de ansattes fritidsreiser
 • de ansattes familie
 • et høyere beløp for reisegods
 • luftsport
 • reiser av lengre varighet enn 10 uker

Les mer om reiseforsikring

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom og arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.

Selvstendig næringsdrivende må ha  frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden for å kunne tegne yrkesskadeforsikring.

Forsikringen dekker 
Tapt inntekt 
Tap i fremtidig inntekt 
Menererstatning over 15% 
Påførte og fremtidige utgifter 
Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall  
 Utbetaling til barn ved dødsfall 
 Begravelseskostnader 

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

 • alder
 • sivilstand
 • lønn
 • grad av invaliditet og ervervsmessig uførhet

Prisen beregnes ut fra

 • yrkets risiko
 • HMS tiltak som er innført utover det som er lovpålagt

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Annen ulykke enn yrkesulykke

Den lovpålagte  yrkesskadeforsikringen dekker kun arbeidsulykker, med denne ulykkesforsikring er ansatte også dekket utenfor arbeidstid. Eksempler på slike ulykker kan være ulykker som skjer i fritiden, eller på vei til og fra jobb.

Forsikringen dekker

 • tapt inntekt 
 • tap i fremtidig inntekt 
 • menererstatning over 15% 
 • påførte og fremtidige merutgifter 
 • utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall 
 • utbetaling til barn ved dødsfall 
 • begravelseskostnader

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

 • sivilstand
 • lønn
 • grad av invaliditet og ervervsmessig uførhet
 • alder

Prisen beregnes ut fra

 • antall personer i gruppen

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Annen sykdom enn yrkessykdom

Forsikringen dekker andre sykdommer enn yrkessykdom. Sykdomsforsikringen dekker for eksempel belastningslidelser, noe som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Forsikringen kan dekke

 • tap i fremtidig inntekt fra 40 % ervervsmessig uførhet
 • mènerstatning ved invaliditet over 50 %

Prisen beregnes ut fra

 • antall i gruppen som skal forsikres
 • kjønnssammensetning i gruppen
 • alderssammensetning i gruppen

Erstatningens størrelse beregnes ut fra

 • alder 
 • lønn
 • grad av invaliditet  og ervervsmessig uførhet

Dette er kun utdrag av vilkårene.

Kollektiv ulykke

Organisasjoner og lag bør tegne en kollektiv ulykkesforsikring for sine medlemmer. Medlemmer som utfører frivillig arbeid vil dermed være dekket mot ulykkesskader.

Forsikringen dekker

 • erstatning for ulykkesskader som fører  til varig medisinsk invaliditet
 • behandlingsutgifter til lege og tannlege, samt reiseutgifter til og fra hjemsted for behandling ved ulykkesskade, med inntil 50 000 kroner 
 • erstatning for ulykkesskader som medfører dødsfall innen 1 år etter hendelsen

Forsikringen kan gjelde

 • hele døgnet
 • i arbeidstiden
 • i fritiden

Dette er kun utdrag av vilkårene.

Gruppeliv – Dødsfallsforsikring

Mange familiers økonomi er basert på 2 inntekter. En engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. 

Erstatningen er uavhengig av dødsårsak, tid og sted. Forsikringen er fleksibel, og kan tegnes for alle ansatte eller definerte grupper av ansatte.

  Forsikringen dekker Kan utvides til å dekke
Utbetaling til de etterlatte ved død uavhengig av dødsårsak, tid og sted  
Omfatter ektefelle/samboers død  
Barnetillegg (erstatning til barn ved dødsfall  
Uførekapital  

Prisen beregnes ut fra

 • forsikringssummen
 • antall i gruppen
 • kjønnssammensetning på gruppen
 • aldersammensetning i gruppen

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Sykelønn

Bedrifter som betaler full lønn ved sykemelding må selv dekke lønn over 6 G (Folketrygden dekker kun lønn inntil 6 G). Med en sykelønnsforsikring får bedriften dekket utgifter til lønn som overstiger 6 G.

Utbetaling

 • Erstatningen utbetales som dagpenger avhengig av inntekten, inntil 6 500 kroner per dag
 • Utbetalingen starter etter en  karenstid  på 16 dager (annen karenstid kan avtales)
 • Erstatningstiden er 348 dager

Betingelser

 • Erstatningen utbetales bare ved sykemelding og når man mottar sykepenger fra Folketrygden

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Alvorlig sykdom

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis alvorlig sykdom skulle ramme den ansatte. Utbetalingen kan disponeres fritt. Den kan benyttes til å nedbetale gjeld, til ferie og permisjon eller til utdanning.

Uansett hva den ansatte velger å bruke den til, vil den kunne lette økonomiske forpliktelser i en ellers vanskelig tid.

Forsikringen gjelder for følgende sykdommer, skader og behandlinger:

 • Kreft (se unntak)
 • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Hjerteinfarkt
 • Alvorlig angina pectoris
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerneslag
 • Blodpropp i hjernens venesystem
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner
 • Utposning på blodåre i hjernen eller hjernehinneblødning
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Alvorlig epilepsi
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom og parkinsonisme
 • Alvorlig leddgikt
 • Utlagt tarm
 • Nyresvikt
 • Tverrsnittslammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap
 • Alvorlig brannskade
 • Organtansplantasjon

Kreftformer som ikke dekkes:

 • Forstadier til kreft eller svulster
 • Leppekreft og hudkreft som ikke er føflekkreft

Fordeler og betingelser

 • Beløpet kan disponeres fritt
 • Rask utbetaling
 • Den forsikrede må være i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste for transplantasjon

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende

Forsikringen sikrer selvstendig næringsdrivende midler til å dekke faste driftsutgifter og lønn ved 100 % sykmelding. Forsikringen dekker lønn over 6 G og/eller de faste driftsutgiftene etter karenstiden.

Detaljer

 • Erstatningen utbetales som dagpenger avhengig av inntekt og/eller størrelse på virksomhetens faste driftsutgifter, med inntil 4 500 kroner per dag
 • Utbetalingen starter etter en karenstid på 16 dager (annen karenstid kan avtales)
 • Erstatningstiden er 348 dager

Betingelser

 • Erstatning utbetales bare ved 100 % arbeidsuførhet og når man mottar sykepenger fra folketrygden.

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Ord og begreper

 • Dette er den tiden før forsikringen begynner å løpe og utbetalingen skjer.

 • Egenandel er det beløpet du selv må betale ved skade. Ved å øke egenandelsbeløpet vil du kunne redusere prisen på forsikringen din.

 • Dette er en engangsutbetaling ved minst 40 % varigervervsuførhet. Ervervsuførheten må ha vært sammenhengende i minst 2 år, som skade inntruffet i forsikringstiden, og være fastsatt som minst 40 % varig.

  Normalt utbetales 100 % av forsikringssummen ved 40-100 % ervervsuførhet, men det kan avtales at erstatningen skal stå i forhold til uføregraden - gradert utbetaling.

 • Hvis ansatte blir sykmeldt på grunn av yrkesskade-/sykdom eller ulykkesskade, dekker folketrygden lønn inntil 6 G det første året.

  Deretter dekkes kun 66 % av 6 G. Med dekningen tapt inntekt får de ansatte utbetalt mellomlegget mellom beløpet folketrygden dekker, og sin opprinnelige lønn. 

 • Hvis ansatte som følge av en skade får sin arbeidsevne varig redusert, og dermed ikke kan skaffe seg nytt eller tilsvarende arbeid, vil tap av fremtidig inntekt dekkes. En slik utbetaling avhenger av alder, uføregrad og tidligere lønn. 

 • Hvis man får varige mén som ikke nødvendigvis reduserer muligheten til å arbeide som tidligere, kan man allikevel få utbetalt erstatning for tapt livsutfoldelse.

  Denne utbetalingen fastsettes ut fra graden av invaliditet.Vilkårene for erstatning for øvrig må foreligge, det vil si det må være yrkesskade-/sykdom eller ulykkesskade.

 • Ulike yrker har ulik risiko for skade og sykdommer. Dette tas det hensyn til ved beregning av prisen.