Annen ulykke og Annen sykdom

Alle bedrifter må tegne Yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Annen ulykke og Annen sykdom er for dere som ønsker å gi de ansatte ekstra trygghet, med dekninger som går utover det lovpålagte. 

Be om tilbud

Default

Om Annen ulykke

Med Annen ulykke trygger du dine ansatte ved ulykker og skader som skjer i fritiden, og ikke blir godkjent som yrkesulykke i yrkesskadeforsikringen.

Forsikringen kan dekke det samme som yrkesskadeforsikringen, men ulykken må ha skjedd i fritiden og ikke på jobb.

Du kan velge å sikre dine ansatte ved:

  • Tap av fremtidig inntekt ved varig arbeidsuførhet
  • Tapt inntekt
  • Ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)
  • Påførte og fremtidige merutgifter 
  • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
  • Utbetaling til barn ved dødsfall
  • Begravelsesutgifter

Som eneste forsikringsselskap har vi utvidet definisjonen av begrepet ulykke - uten tillegg i prisen. Det gjør det enklere å vite hva som er omfattet når skaden har skjedd.

Om Annen sykdom

Med Annen sykdom trygger du dine ansatte ved sykdom som ikke blir godkjent som en yrkessykdom.

Sykdom som ikke regnes som yrkessykdom er for eksempel belastningslidelser, hjerneslag, multippel sklerose (MS), alvorlige kreftsykdommer og alvorlige hjerte- og lungesykdommer.

Du kan velge å sikre dine ansatte slik at de får en erstatning ved:

  • Tap i fremtidig inntekt ved varig arbeidsuførhet
  • Ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)

Tilbake på jobb - i samarbeid med Unicare

Har du ansatte som blir sykmeldt over tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe dem tilbake på best mulig måte. I samarbeid med Unicare, hjelper vi dere med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Tjenesten tilbys bedrifter med 10 ansatte eller flere, som har forsikringen Annen sykdom hos oss.

Les mer om Tilbake på jobb

Hvem gjelder forsikringene for?

Annen ulykke og Annen sykdom gjelder for alle ansatte som var medlem av norsk folketrygd på det tidspunktet ulykken eller sykdommen inntraff.

Hvor gjelder forsikringene?

Yrkesskadeforsikringen gjelder for ulykker, skader og sykdom som oppstår i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Med Annen ulykke og Annen sykdom er de ansatte dekket også på fritiden, uansett hvor i verden de befinner seg.

Ønsker du Gruppeliv tilknyttet disse personalforsikringene, kan vi sette disse sammen slik at dobbeltdekninger unngås
Icon-tip

Fordeler for bedriften

Fleksibilitet

Du kan velge de ytelsene og forsikringssummen du ønsker, tilpasset bedriftens behov, økonomi og sosiale profil.

Bedriften viser ansvar

Bedriften viser ansvar overfor de ansatte og deres familie også utenfor arbeidstiden. Gode forsikringsløsninger er et ansattegode som skaper lojalitet og konkurransefortrinn for bedriften.

Fordeler for de ansatte

Dekket i fritiden og for andre ulykker (Annen ulykke)

De ansatte får en dekning for ulykkesskade som skjer i fritiden og på vei til og fra arbeidsplassen, og som ikke blir godkjent som yrkesulykke.

Engangsutbetaling ved andre sykdommer (Annen sykdom)

De ansatte får en erstatning som følge av varig arbeidsuførhet eller nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom.

Følger opp når skader skjer

De ansatte blir kontaktet innen 24 timer etter meldt skade. Den enkeltes behov blir kartlagt slik at riktige tiltak kan iverksettes.

 

Se personalforsikringene våre