Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Annen ulykke og Annen sykdom

Alle bedrifter må tegne Yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I tillegg kan bedriften inkludere ulykkesskade og sykdom som ikke er påført i arbeid.

Be om tilbud

Om Annen ulykke og Annen sykdom

Forsikringene Annen ulykke og Annen sykdom kan dekke bedriftens ønsker om å dekke ansatte utover lovens krav. 

Annen ulykke

Med Annen ulykke trygger du dine ansatte ved ulykkesskader som skjer i fritiden og som ikke blir godkjent som yrkesulykke i yrkesskadeforsikringen.

Forsikringen kan dekke det samme som yrkesskadeforsikringen, men ulykken må ha skjedd i fritiden og ikke på jobb. Eksempel på erstatning er engangsutbetaling som følge av varig arbeidsuførhet.

Du kan velge å sikre dine ansatte ved:

  • Tap av fremtidig inntekt
  • Tapt inntekt
  • Ménerstatning ved varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)
  • Påførte og fremtidige merutgifter 
  • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
  • Utbetaling til barn ved dødsfall
  • Begravelsesutgifter

Annen sykdom

Annen sykdom gir en engangsutbetaling til ansatte som har blitt varig arbeidsufør eller har fått en varig nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Sykdom som ikke regnes som yrkessykdom er for eksempel belastningslidelser, hjerneslag, multippel sklerose (MS), alvorlige kreftsykdommer og alvorlige hjerte- og lungesykdommer.

Du kan velge å sikre dine ansatte slik at de får en erstatning ved:

  • Varig arbeidsuførhet som følge av sykdom
  • Varig nedsatt funksjonsevne (medisinsk invaliditet)

Hvem gjelder forsikringene for?

Annen ulykke og Annen sykdom gjelder for alle ansatte som var medlem av norsk folketrygd på det tidspunktet som ulykken eller sykdommen inntraff.

Hvor gjelder forsikringene?

Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, mens Annen ulykke og Annen sykdom gjelder på fritiden og i hele verden.

 

Ønsker du Gruppeliv tilknyttet disse personalforsikringene, kan vi sette disse sammen slik at dobbeltdekninger unngås

Fordeler for bedriften

Fleksibilitet

Du kan velge de ytelsene og forsikringssummen du ønsker, tilpasset bedriftens behov, økonomi og sosiale profil.

Bedriften viser ansvar

Bedriften viser ansvar overfor de ansatte og deres familie også utenfor arbeidstiden. Gode forsikringsløsninger er et ansattegode som skaper lojalitet og konkurransefortrinn for bedriften.

Fordeler for de ansatte

Dekket i fritiden og for andre ulykker (Annen ulykke)

De ansatte får en dekning for ulykkesskade som skjer i fritiden og på vei til og fra arbeidsplassen, og som ikke blir godkjent som yrkesulykke.

Engangsutbetaling ved andre sykdommer (Annen sykdom)

De ansatte får en erstatning som følge av varig arbeidsuførhet eller nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom.

Ingen egenandel

Det er ingen egenandel ved ulykke eller sykdom.

Følger opp når skader skjer

De ansatte blir kontaktet innen 24 timer etter meldt skade. Den enkeltes behov blir kartlagt slik at riktige tiltak kan iverksettes.

 

Se våre personforsikringer