Hopp til innhold

Uføre­forsikringen Syk

Gir utbetaling til ansatte som ikke lenger kan jobbe som normalt – uansett hva som er årsaken til sykefraværet. 

En fleksibel forsikring

Et tillegg til det offentlige

Støtten fra NAV kompenserer ikke for full lønn. Etter sykepengeperioden kan den ansatte få inntil 491 151 kroner, som tilsvarer 66 % av en inntekt på 6 G.

Utbetalingen kommer i tillegg til støtten fra NAV og kompenserer for at inntekten faller.

Hvis en ansatt blir arbeidsufør, gir forsikringen utbetaling uansett årsak, og den stiller ingen krav til at det skal være varig.

Det gjør den økonomiske situasjonen mer forutsigbar for den ansatte.

Bedriften kan velge

  • antall utbetalinger og når de skal komme: etter 18, 24, 36 og/eller 48 måneder med sykefravær
  • størrelse på utbetalingene: mellom 0,5 G og 6 G (for tiden mellom 62 014 og 744 168 kroner)

For å få utbetaling, må den ansatte

  • ha vært minst 40 % sammenhengende sykemeldt i 18, 24, 36 og/eller 48 måneder
  • ha fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen

Hvem kan være med i forsikringen?

Alle som skal forsikres må være

  • mellom 15 og 70 år
  • medlemmer av folketrygden
  • 100 % arbeidsdyktig når hen blir med i ordningen.

De fleste velger å forsikre alle ansatte under 67 år – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. 

Dere har mulighet til å forsikre en bestemt gruppe ansatte, men da må gruppene være objektive og forutsigbare slik at det ikke er tvil om hvem som er forsikret.

Forsikringen opphører når den ansatte har nådd en viss alder, avhengig av hva dere har valgt.

Må vi fylle ut helseerklæring?

Er det færre enn seks personer som skal forsikres, må alle som skal inngå i ordningen levere helseerklæring. Hvis vurderingen vår skulle føre til avslag, begrensninger eller unntak, vil du få en skriftlig begrunnelse fra oss.

Skal dere forsikre seks personer eller flere, trenger dere ikke levere helseerklæring.

Når vi ikke krever helseerklæring, har vi en sykdomsklausul. Det innebærer at vi ikke gir utbetaling ved arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter forsikringen trådte i kraft, og skyldes sykdom, lyte eller mén den ansatte hadde på tidspunktet forsikringen startet – som det også må antas at hen kjente til.

Hva er fortsettelsesforsikring?

Alle ansatte som ikke lenger har rett på bedriftens kollektive forsikringer, skal få tilbud om å fortsette forsikringsavtalen privat. De vanligste grunnene til at det skjer:

  • Den ansatte slutter i jobben.
  • Bedriften sier opp forsikringen.

Retten til fortsettelsesforsikring gjelder

Bedriften må holde oversikt over hvem som har ansvaret for å tilby den ansatte fortsettelsesforsikring. Ansvaret beskrives i forsikringsbeviset.

Hvilke forsikringer er lovpålagt?

Har du noen som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Forsikringen skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – uansett stillingsprosent og varighet.

Mer om lovpålagt forsikring og pensjon
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.