Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Gruppeliv

Gruppeliv gir en engangserstatning ved død, uansett årsak, tid og sted. Forsikringen er fleksibel, og kan tegnes for alle ansatte eller definerte grupper av ansatte.

Be om tilbud

Om Gruppeliv

Mange familiers økonomi er basert på 2 inntekter. En engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. 

Forsikringssummen kan velges forholdsvis fritt innenfor bestemte regler. Den kan være lik for alle eller variere mellom generelt definerte grupper av arbeidstakere.

Bedriften må ha minst to ansatte med i en gruppelivsforsikring, og maksimal forsikringssum ved død er 80 G per person.

 

  Forsikringen dekker Kan utvides til å dekke
Utbetaling til de etterlatte ved død uavhengig av dødsårsak, tid og sted  
Omfatter ektefelle/samboers død  
Barnetillegg (erstatning til barn ved dødsfall)  
Uførekapital  
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner

Hvem kan omfattes i forsikringen?

Det vanligste er å forsikre alle ansatte under 70 år. Det er også mulig å begrense eller utvide omfanget.

For arbeidstakere som har ektefelle/samboer kan det tilknyttes «medforsikring» som utbetales til arbeidstakeren dersom ektefelle/samboer dør. Forsikringssummen kan
være opp til 20 G, men likevel ikke høyere enn forsikringssummen for arbeidstakeren.

Barnetillegg

Det kan knyttes et barnetillegg til forsikringen. Dette gir en erstatning til barna ved dødsfall og blir utbetalt direkte til barna/Fylkesmannen dersom arbeidstakeren etterlater seg barn under 21 år. Tillegget kan utgjøre maksimalt 6,5 G per barn.

Begunstigelse

Begunstigelsesrekkefølgen bestemmer hvem som skal være berettiget til erstatningsutbetalingen ved dødsfall. Bedriften må i samråd med de ansattes representanter/organisasjoner bli enige om en bestemt rekkefølge for begunstigelse.

Uførekapital

Uførekapital er en engangserstatning som utbetales når arbeidsuførheten har vært minst 40 % sammenhengende i minst 2 år og blitt fastslått som varig, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Fleksibel forsikring
Selvstendig uførekapital kan tegnes alene eller sammen med en dødsfallsforsikring.

Hvem kan forsikres?
Forsikringen tegnes til fordel for en generelt definert gruppe arbeidstakere. Arbeidstakerne kan eventuelt deles inn i definerte grupper, med en på forhånd fastsatt forsikringssum for hver gruppe. Alle ansatte innen den definerte gruppen må omfattes av forsikringen. Forsikringen kan senest opphøre ved 65 år.

Forsikringssum
Forsikringssummen for uførhet fastsettes på forhånd, og kan utgjøre inntil 30 G for hver person. Fra og med 62 år må forsikringssummen minimum avtrappes med 20 % per år.

Gradert uførekapital
Det kan avtales at uføreerstatningen skal stå i forhold til uføregraden. I så fall utbetales 40 % av forsikringssummen når forsikrede er blitt erklært 40 % varig ervervsufør, 50 % ved 50 % ervervsuførhet og så videre.

 

Se våre personforsikringer