Syk

Syk er en uføreforsikring hvor det ikke er krav om varig arbeidsuførhet.

Be om tilbud

Default

Om Syk

I perioden etter at man ikke lenger har rett til sykepenger fra folketrygden og fortsatt er syk, får man arbeidsavklaringspenger. Som hovedregel får man da utbetalt 66 % av lønn inntil 6 G.

Dette oppleves for de fleste som en markert forverring av privatøkonomien.

Gjennom forsikringsordningen Syk sikrer du de ansatte utbetaling i en periode med langvarig sykdom.

  • Syk er en engangserstatning som utbetales når den forsikrede har fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, med en uføregrad på minst 40 %
  • Arbeidsuførheten må i ha vært minst 40 % og sammenhengende i en avtalt periode før utbetaling
  • Bedriften kan velge mellom utbetalinger etter 18, 24, 36 og/eller 48 måneder etter at en sammenhengende perioden med arbeidsuførheten har startet.

Forsikringssum

Bedriften kan velge forsikringssum fra 0,5 G opptil 10 G, avhengig av valgt utbetalingstidspunkt. 

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner
Icon-tip

Aldersregulering og gradert utbetaling

Forsikringssummen kan avtales som nedtrappende med 5 % per år fra og med 47 års alder. Dersom samlet forsikringssum overstiger 10 G, må nedtrapping velges.

Det kan også avtales at uføreerstatningen skal stå i forhold til uføregraden. Dette betyr at en ansatt som er 40 % arbeidsufør får utbetalt 40 % av forsikringssummen og så videre.

Hvem kan forsikres?

Forsikringen kan tegnes på alle ansatte, eller til fordel for en generelt definert gruppe ansatte.

Maksimal opphørsalder varierer for de ulike dekningene, fra 63 år for Syk 48 til 65 år for Syk 18.

Se våre personforsikringer