Spørsmål og svar om skade

Om du har spørsmål knyttet til skade, tap eller sykdom har du kommet til rett sted. Få raskere behandling av saken din ved å melde på nett. Logg inn og velg hvilken forsikring du ønsker å melde skaden på.

Logg inn og meld skade 

Default

5 vanlige spørsmål om skade

 • Skade, sykdom og uhell melder du på nett. 

  Når saken er meldt, kan du logge inn og følge saksbehandlingen, skrive til saksbehandler, samt laste opp vedlegg.

  Dersom du befinner deg i utlandet og har akutt behov for hjelp, kan du ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral på telefon +47 915 03100.

 • Behandlingstiden kan variere med hva slags type skade du har.

  Du kan følge behandlingen av saken på innloggede sider under skadesaker, og skrive til din skadebehandler om du har spørsmål.

 • Det kan være ulike årsaker til at innloggingen feiler. Ta kontakt med oss på telefon 915 03100 på hverdager fra klokken 10-15, så hjelper vi deg.

 • Du må politianmelde brann, tyveri, hærverk og ulykker som har ført til personskader.

 • Du kan skrive til din skadebehandler, snakke med en av våre medarbeidere, sende en klage til Kundeombudet eller ta kontakt med Finansklagenemda. Les mer om hvordan du kan klage her.

Hus, hytte og innbo

Person

 • Personskade fra trafikkuhell

 • Vi ønsker at du orienterer oss om hvem som er blitt skadet og hvilke skader som har oppstått – helst så raskt som mulig etter uhellet. Bilfører har plikt til å melde fra til oss, men passasjerer og fotgjengere kan også kontakte oss. Vi mottar ingen meldinger om trafikkuhell fra politiet.

 • Forskjellige kunderådgivere behandler personskade- og bilskadesaken. Du har direkte kontakt med rådgiverne til de har løst saken.

 • I enkelte saker kan det ta tid å avklare hvilket forsikringsselskap som skal bære ansvaret for en ulykke. Hvis bilen din er forsikret hos oss, kan du alltid henvende deg hit. Hvis du ikke er kunde hos oss, men mener vi er ansvarlig for ulykken, er du også velkommen til å kontakte oss.

  Så snart det er avklart hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for ulykken, blir du informert om dette. Du må da rette krav i saken mot det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

 • Bilansvarsforsikringen kan dekke tap og utgifter som følge av skaden. Vi stiller rimelige krav til dokumentasjon, slik at vi kan vurdere om tapet har en sammenheng med ulykken. 

 • Hva vi trenger å vite avhenger av hvor alvorlig skaden er. I noen tilfeller vil vi ha behov for både medisinske og økonomiske opplysninger. Slik informasjon innhenter vi alltid med utgangspunkt i en fullmakt fra deg. Ofte kan det være til god hjelp om du selv kan oversende opplysninger vi trenger, men dette vil vi avtale nærmere med deg.

Alvorlig sykdom og Livsforsikring

 • For at du skal ha krav på utbetaling må du ha fått konstatert én av følgende diagnoser:

  • Kreft
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
  • Hjerteinfarkt
  • Alvorlig angina pectoris
  • Hjerteoperasjon
  • Hjerneslag
  • Blodpropp i hjernens venesystem
  • Alvorlig infeksjonssykdom i hjernen
  • Utposning på blodåre i hjernen
  • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
  • Multippel sklerose (MS)
  • ALS og andre motornevronsykdommer
  • Alvorlig epilepsi
  • Alzheimers sykdom
  • Parkinsons sykdom og parkinsonisme
  • Alvorlig leddgikt
  • Utlagt tarm
  • Nyresvikt
  • Tverrsnittlammelser
  • Amputasjon
  • Alvorlig synstap
  • Alvorlig hørselstap
  • Alvorlig brannskade
  • Organtransplantasjon

  Du har også krav på utbetaling hvis du har fått utført organtransplantasjoner av hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg, eller er på venteliste i Norge for en slik transplantasjon.

  Dersom du skulle falle fra før 30 dager er gått etter at diagnosen er stilt vil forsikringssummen ikke bli utbetalt.

 • Det avhenger av om du har en privat forsikring eller en forsikring gjennom arbeidsgiveren din. Det avhenger også av om du har opprettet begunstigelse eller ikke.

  Hvis du har en privat forsikring, kan du begunstige hvem du vil til å motta forsikringsbeløpet. Det er den eller de du har begunstiget som får utbetalt erstatningsbeløpet.

  Hvis du ikke har oppnevnt noen begunstiget, følger vi reglene i Forsikringsavtalelovens § 15-1. Dette betyr at dersom du etterlater deg ektefelle, så får han/hun utbetalingen. Samboer er i dette tilfelle ikke likestilt med ektefelle. Hvis du ikke har ektefelle, fordeles forsikringssummen til arvingene etter lov eller testament.

  Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver er det ofte avtalt på forhånd hvem som skal ha utbetalt erstatningen.

  Vanligvis er prioriteringsrekkefølgen slik:

  1. Til ektefelle eller samboer
  2. Til livsarvinger
  3. Til arvinger etter testament
  4. Til arvinger etter lov

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Idrettsforsikring

Privat ulykkesforsikring

Yrkesskade

Uførepensjon og Uføreforsikring

Ansvar og rettshjelp

Rettshjelp

Ansvar

 • Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din innboforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din innboforsikring.

  Hvis bileieren har kaskoforsikring, må han/hun i tillegg melde skaden til sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileieren ikke har kaskoforsikring, kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Barn under skolepliktig alder kan ikke holdes erstatningsansvarlig for sine handlinger. Når det gjelder barn i skolepliktig alder så vil det måtte tas en helhetsvurdering av den konkrete situasjonen. Det legges da vekt på barnets alder, utvikling og det som har skjedd.

  Som forelder kan du holdes ansvarlig dersom skaden skyldes manglende tilsyn. Også dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

 • Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du/barnet ditt er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om barnet kan holdes ansvarlig. Har du din innboforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din innboforsikring.

  Mottar du et erstatningskrav bør du informere oss skriftlig om hva som har hendt, samt oversende kopi av mottatt krav.

 • Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Hvis raset har påført skade på en bil og bileier har kaskoforsikring, så må i tillegg bileier kontakte sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileier ikke har kaskoforsikring kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Har bileieren kaskoforsikring, så må i tillegg bileier kontakte sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileier ikke har kaskoforsikring kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Kommer du hjem til en vannskade bør du straks sørge for å stenge hovedstoppekranen i boligen.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere hvem som kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Hvis en håndverker under oppdrag har påført en skade kan du i utgangspunktet velge hvem du vil forholde deg til – håndverkeren eller ditt eget forsikringsselskap. Ønsker du å benytte deg av eget forsikringsselskap vil du erfaringsmessig få raskere bistand i forbindelse med selve reparasjonsarbeidet enn om du velger å forholde deg til håndverkeren.

 • Er det i forbindelse med trefellingen oppstått skade på strømledning er det viktig at du ikke utsetter deg for ytterligere fare. Det første du bør gjøre er å sikre området og kontakte eier av anlegget. Hvis skaden først er oppstått vil eier av anlegget stå for selve reparasjonen.

  Har du vært uheldig og påført skade på en strøm- eller lysledning ønsker vi at du melder dette til oss, uavhengig av om du mener du er ansvarlig. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Du vil kunne holdes erstatningsansvarlig hvis du har utført trefellingen på en klandreverdig måte.

  Vi vil bistå deg med å behandle saken overfor eier av ledningsnettet. En slik sak behandles under din innbo- eller husforsikring.

  Tips: Har du tenkt å felle et tre i nærheten av en telefon- eller strømledning er det lurt å ta kontakt med eier av ledningsnettet. Det er ikke uvanlig at eier av ledningsnettet selv ønsker å utføre fellingen.

 • Dersom det har oppstått skader på person eller andre dyr, må liv og helse først prioriteres. Ring 113 og gi nødvendig førstehjelp, eller oppsøk veterinær. Dersom skadelidte har egen forsikring som kan benyttes, vil det alltid være best for vedkommende å benytte det i første omgang. Om det ikke foreligger egen forsikring, må skadelidte selv fremsette krav. Vi ønsker at du samtidig melder skadesaken inn til oss.

  Hvem som kan holdes ansvarlig for skaden som oppstår, avhenger av hva som konkret har skjedd og hva som er skadet. Det vil derfor alltid måtte skje en konkret vurdering av den enkelte sak.