Innskuddspensjon

Pensjon er et viktig ansattgode. En attraktiv pensjonsordning kan derfor bidra til at bedriften tiltrekker seg og beholder dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr innskuddspensjon og her kan du lese mer om pensjonsordningen.

Default

Om innskuddspensjon

Innskuddspensjon innebærer at bedriften sparer en prosentsats av de ansattes lønn til pensjon. Innbetalingene og avkastningen på pensjonskapitalen, utgjør den ansattes pensjon.

Ordningen omfatter alle ansatte i bedriften som har fylt 13 år, uavhengig hvor lenge de er ansatt.

Pensjonsordningen er enkel å administrere og den gir bedriftene – og de ansatte, trygghet for at pensjonskapitalen blir godt ivaretatt.

Fordeler med innskuddspensjon i Gjensidige

Fordeler for bedriften

 • forutsigbare kostnader
 • automatisk oppdatering via a-melding
 • god avkastning på pensjonen
 • fleksibel og uavhengig fondsforvaltning
 • bærekraftig forvaltning
 • oppfølging av bedriften og de ansatte
 • fremtidsrettede digitale løsninger

Fordeler for de ansatte

 • full oversikt over innskudd og avkastning
 • enkelt å påvirke avkastningen gjennom å bytte pensjonsprofil
 • inntektsskatt først ved utbetaling
 • rabatt på egen pensjons­sparing
 • oppspart beløp blir utbetalt til de etterlatte ved død
 • tilgang til fordelsprogrammet Ansatt Pluss

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om pensjonsordning for bedriften.

Hvem må ha innskuddspensjon?

Bedrifter/foretak som oppfyller ett eller flere av kravene nedenfor plikter å ha innskuddspensjon:

 • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
 • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
 • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Foretak er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

Innskuddsordningens lovpålagte del

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er innskuddsordningens lovpålagte del:

 • Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn opp til 12 G til pensjon.
 • Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.
 • Pensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør.

Innskuddsfritak

Dette er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Hvis den ansatte blir langvarig syk utover 12 måneder eller blir uføretrygdet, trer innskuddsfritaket inn og pensjonsleverandøren overtar ansvaret for sparingen frem til den ansatte er tilbake i arbeid.

Pensjon fra første krone fra 2022

Alle som får lønn, får også pensjon

Innskuddsordningens utvidede del

Bedriften kan velge å ha en bedre pensjonsordning enn det som er lovpålagt ved å utvide sparesatsene og inkludere uførepensjon, barnepensjon og ektefelle-/samboerpensjon.

 • Velg å spare en høyere sparesats enn 2 % – inntil 7 % av lønn opp til 12 G og i tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

 • Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer. Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved mer enn 20 % uførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og opphører ved nådd pensjonsalder, eller når den ansatte går tilbake i arbeid.

  Les mer om uførepensjon i innskuddspensjon

  • Ektefelle-/samboerpensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G.
  • Det tas ikke hensyn til utbetalinger fra folketrygden i fastsettelse av ektefelle- og samboerpensjon.
  • For å ha rett til uavkortede pensjonsytelser kreves en minste tjenestetid i foretaket. Denne minstesatsen fremgår av avtaledataene på side 1. Tjenestetiden regnes fra opptak i pensjonsordningen og frem til pensjonsalderen. Blir tjenestetiden mindre enn minstesatsen, avkorter vi pensjonsytelsene forholdsmessig.
  • Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.
  • Utbetaling skjer til og med måneden etter at ektefelle eller samboer dør.
  • Barnepensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G frem til barnet fyller 18 år. Deretter kan ytelsen være det dobbelte frem til barnet fyller 21 år.
  • Det tas ikke hensyn til utbetalinger fra folketrygden i fastsettelse av barnepensjonen.
  • Barnepensjon utbetales fra det tidspunktet forsikrede dør og frem til hvert av barna fyller 18 eller 21 år, avhengig av avtalen. Beløpet som er oppgitt i forsikringsbeviset beregnes som 100 % for ett barn og 50 % for øvrige barn. Med barn regnes egne barn, herunder stebarn, adoptivbarn og fosterbarn.
  • For å ha rett til uavkortede pensjonsytelser kreves en minste tjenestetid i bedriften. Tjenestetiden finner dere i avtaledokumentet og den regnes fra opptak i pensjonsordningen og frem til pensjonsalderen. Blir tjenestetiden mindre enn minstesatsen, avkorter vi pensjonsytelsene deretter.
  • Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.

Skattefradrag og utbetaling

 • Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen.
 • Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og kostnadene knyttet til avtalen.
 • Utbetalingen kan starte fra 62 år og må vare frem til 77 år.
 • Pensjonen blir utbetalt månedlig.
 • Hvis den ansatte kombinerer jobb med pensjonsutbetaling, fortsetter bedriften pensjonssparingen.

Eksempler på innskudd og utbetaling

Hvilken sparesats bedriften velger, har mye å si for hva de ansatte får i pensjon. Ved å for eksempel øke sparesatsen med ett prosentpoeng, kan forventet pensjon øke med opptil 20-50 %, avhengig av innskuddsnivået. Her ser du eksempler på innskudd og utbetaling.

Eksempler på innskudd

Lønn i G og kroner 4,5 G – 501 647 kr 7,1 G – 791 487 kr 12 G – 1 337 724 kr
* 2 % av lønn opp til 12 G

** 7 % av lønn opp til 12 G, i tillegg til 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Minste årlige innskudd * 10 033 15 830 26 754
Maksimalt årlig innskudd ** 35 115 55 404 192 510
Differanse årlig innskudd 25 082 39 574 165 755

Eksempler på utbetaling ved maksimalt innskudd

Lønn i G og kroner 4,5 G – 501 647 kr 7,1 G – 791 487 kr 12 G – 1 337 724 kr
* 20 års spareperiode med 3,5 % realavkastning, 50 % aksjefond og 50 % rentefond, og 10 års utbetaling
Saldo ved uttak * 1 011 729 1 596 282 5 546 517
Første års utbetaling 101 173 159 628 554 652
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner

Administrasjon av pensjonsordningen

Nå er det enda enklere å administrere pensjonsordningen i Gjensidige. Stortinget har vedtatt at pensjonsleverandørene kan bruke data fra a-melding til å oppdatere informasjon om ansatte i pensjonsordninger.

Den nye løsningen blir gradvis rullet ut. Når alt er på plass, trenger bedriftene bare å oppgi hvem som er bedriftens pensjonsleverandør i a-meldingen, så går resten av seg selv. Det betyr at inn- og utmelding, lønn og stillingsprosent automatisk blir håndtert av a-meldingen.

Gjensidiges kunder er blant de første til å ta i bruk løsningen.

Uavhengig fondsforvaltning

Gjensidige har en annen forvaltningsfilosofi enn de andre leverandørene av innskuddspensjon. Vi er uavhengige. Det betyr at vi ikke produserer egne fond, men benytter fond fra eksterne forvaltere til å sette sammen pensjonsprofilene våre. Uavhengighet gir oss frihet – frihet til å velge samarbeidspartnere og til å velge de fondene vi mener passer best for kundene våre.

Ansvarlige investeringer er alltid et tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi gjør bare avtaler med kapitalforvaltere som har betryggende retningslinjer. Dette følger vi opp hvert kvartal, ved at vi sjekker at de følger retningslinjene på en god måte.

Les mer om forvaltningsfilosofien vår

Pensjonsprofiler og avkastning

Pengene bedriften sparer til de ansatte blir investert i en pensjonsprofil som består av aksje- og rentefond. Vi tilbyr fem pensjonsprofiler med ulik forventet avkastning sett opp mot risiko. Ved etableringen av innskuddspensjon, er det bedriften som bestemmer hvordan pensjonskapitalen skal investeres. Når pensjonsordningen er etablert, kan den ansatte velge en annen pensjonsprofil.

God avkastning

Avkastning på pensjonskapitalen har mye å si for hva de ansatte får den dagen de skal ha pengene utbetalt.

To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Disse analysene viser at vi har god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og at profilene våre har levert god risikojustert avkastning.

Med solide, fleksible investeringsløsninger hjelper vi dere med å levere god pensjon til de ansatte.

Forvaltningsløsninger

Bedrifter som har innskuddspensjon i Gjensidige, kan velge mellom kombinert forvaltning eller aktiv forvaltning.

Kombinert forvaltning

Kombinert forvaltning kombinerer aktivt forvaltede fond og indeksforvaltede fond. Dette alternativet har lavere risiko og lavere forventet avkastning enn aktiv forvaltning, og dermed også en lavere forvaltningskostnad.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at forvalterne tar aktive posisjoner i markedet, for å oppnå avkastning utover markedsavkastningen. Forvaltningskostnaden er noe høyere enn ved kombinert kapitalforvaltning, da forventningene til avkastning er høyere for disse fondene enn for indeksfondene som følger utviklingen i et gitt marked. Indeksfondene følger en indeks slavisk og forvaltningskostnaden er derfor lav.

Kostnader

Hva som blir den endelige kostnaden for bedriftens pensjonsavtale varierer avhengig av hvilken løsning bedriften velger, kun lovpålagt del eller utvidet ordning. I tillegg til selve pensjonssparingen til de ansatte og valgt sparesats, er det variable kostnader knyttet til forsikringer, administrasjon og forvaltning. Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalingene.

Ofte stilte spørsmål

 • Bedrifter/foretak som oppfyller ett eller flere av kravene nedenfor plikter å ha innskuddspensjon:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

  Som foretak regnes aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

 • Ansatte som slutter i bedriften, blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen og får med seg den oppsparte pensjonskapitalen i form av et pensjonskapitalbevis.

  Pensjonskapitalbevis blir automatisk samlet på egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Ansatte kan imidlertid reservere seg mot dette.

 • Hvis en ansatt dør før hele pensjonskontoen er betalt ut, går pengene til de etterlatte/arvingene. Dette er en ordning som skiller seg fra andre tjenestepensjonsordninger hvor kapitalen overføres forsikringsfellesskapet.

  Saldoen går først til barnepensjon, det vil si utbetaling til barn under 21 år. Hvis saldoen er større enn det som skal til for å sikre eventuelle barn en årlig utbetaling tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (G), går resten av saldoen til å sikre etterlattepensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner gjennom minimum ti år.

 • Alle ansatte over 13 år der det blir rapportert lønn til a-meldingen, skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette gjelder også lærlinger, sesongarbeidere og andre som er under opplæring siden det ikke er et krav at man skal være fast ansatt.

 • Ja, så lenge de tar ut lønn.

 • Her er det ikke noe fasitsvar, det avhenger av bedriftens totalsituasjon. Har dere økonomi til det, bør dere spare mer. En god pensjonsordning bidrar til at bedriften fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, og et ansattgode dere kan bruke i rekrutteringssammenheng. Dere kan spare opptil 7 % fra første krone av lønn opptil 12 G. I tillegg kan dere spare opptil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

  Lurer du på hva andre i din bransje sparer? Her ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

 • Ja, de skal være med i pensjonsordningen.

 • Ja, det må dere. Dere kan spare inntil 7 % av lønn opp til 12 G. Siden innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, varierer selve beløpet dere sparer til hver enkelt. For ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan dere i tillegg spare opptil 18,1 %.

 • Nei, pensjonsordningen skal være lik for alle i bedriften. Det finnes imidlertid andre muligheter for å spare mer til deg selv. Du – og de ansatte kan opprette private spareordninger i fond som Individuell pensjonssparing (IPS) eller Fondskonto.

 • Hvis bedriften har åpnet for dette, kan de ansatte velge fond selv. Da bestemmer den ansatte selv fordelingen mellom aksje- og rentefond, og kan velge blant alle tilgjengelige fond i fondsmenyen.

  Vær oppmerksom på at det ikke er automatisk reduksjon av aksjeandelen i fondene i årene før pensjonsutbetalingen starter, slik det er i pensjonsprofilene (fondspakkene).