Innskuddspensjon

Pensjon er et viktig ansattgode. En attraktiv pensjonsordning kan derfor bidra til at bedriften tiltrekker seg og beholder dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr innskuddspensjon og her kan du lese mer om pensjonsordningen.

Default

Om innskuddspensjon

Innskuddspensjon innebærer at bedriften sparer en prosentsats av de ansattes lønn til pensjon. Innbetalingene og avkastningen på pensjonskapitalen, utgjør den ansattes pensjon.

Ordningen omfatter alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling, uavhengig hvor lenge de er ansatt.

Pensjonsordningen er enkel å administrere og den gir bedriftene – og de ansatte, trygghet for at pensjonskapitalen blir godt ivaretatt.

Fordeler med innskuddspensjon i Gjensidige

Fordeler for bedriften

 • forutsigbare kostnader
 • automatisk oppdatering via a-meldingen
 • god avkastning på pensjonen
 • fleksibel og uavhengig fondsforvaltning
 • bærekraftig forvaltning
 • oppfølging av bedriften og de ansatte
 • fremtidsrettede digitale løsninger

Fordeler for de ansatte

 • full oversikt over innskudd og avkastning
 • enkelt å påvirke avkastningen gjennom å bytte pensjonsprofil
 • inntektsskatt først ved utbetaling
 • rabatt på egen pensjons­sparing
 • oppspart beløp blir utbetalt til de etterlatte ved død
 • tilgang til fordelsprogrammet Ansatt Pluss

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om pensjonsordning for bedriften.

Innskuddsordningens lovpålagte del

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)  innskuddsordningens lovpålagte del:

 • Bedriften plikter å spare minimum 2 % av den ansattes bruttolønn mellom 1 og 12 G til pensjon.
 • Ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen innen seks måneder, og med virkning fra første arbeidsdag.
 • Pensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør.

Innskuddsfritak

Dette er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Hvis den ansatte blir langvarig syk utover 12 måneder eller blir uføretrygdet, trer innskuddsfritaket inn og pensjonsleverandøren overtar ansvaret for sparingen frem til den ansatte er tilbake i arbeid.

Innskuddsordningens utvidede del

Bedriften kan velge å ha en bedre pensjonsordning enn det som er lovpålagt ved å utvide sparesatsene og inkludere uførepensjon, barnepensjon og ektefelle-/samboerpensjon.

  • velg å spare fra første lønnskrone i stedet for fra 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
  • velg å spare en høyere sparesats enn 2 % – inntil 7 % av lønn opp til 12 G og i tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
 • Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer. Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved mer enn 20 % uførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og opphører ved nådd pensjonsalder, eller når den ansatte går tilbake i arbeid.

  Les mer om uførepensjon i innskuddspensjon

  • Ektefelle-/samboerpensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G.
  • Det tas ikke hensyn til utbetalinger fra folketrygden i fastsettelse av ektefelle- og samboerpensjon.
  • For å ha rett til uavkortede pensjonsytelser kreves en minste tjenestetid i foretaket. Denne minstesatsen fremgår av avtaledataene på side 1. Tjenestetiden regnes fra opptak i pensjonsordningen og frem til pensjonsalderen. Blir tjenestetiden mindre enn minstesatsen, avkorter vi pensjonsytelsene forholdsmessig.
  • Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.
  • Utbetaling skjer til og med måneden etter at ektefelle eller samboer dør.
  • Barnepensjon kan maksimalt være 30 % av lønn opp til 12 G frem til barnet fyller 18 år. Deretter kan ytelsen være det dobbelte frem til barnet fyller 21 år.
  • Det tas ikke hensyn til utbetalinger fra folketrygden i fastsettelse av barnepensjonen.
  • Barnepensjon utbetales fra det tidspunktet forsikrede dør og frem til hvert av barna fyller 18 eller 21 år, avhengig av avtalen. Beløpet som er oppgitt i forsikringsbeviset beregnes som 100 % for ett barn og 50 % for øvrige barn. Med barn regnes egne barn, herunder stebarn, adoptivbarn og fosterbarn.
  • For å ha rett til uavkortede pensjonsytelser kreves en minste tjenestetid i bedriften. Tjenestetiden finner dere i avtaledokumentet og den regnes fra opptak i pensjonsordningen og frem til pensjonsalderen. Blir tjenestetiden mindre enn minstesatsen, avkorter vi pensjonsytelsene deretter.
  • Det tas ikke hensyn til om medlemmet tidligere har vært med i annen privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.

Skattefradrag og utbetaling

 • Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen.
 • Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og kostnadene knyttet til avtalen.
 • Utbetalingen kan starte fra 62 år og må vare frem til 77 år
 • Pensjonen blir utbetalt månedlig.
 • Hvis den ansatte kombinerer jobb med pensjonsutbetaling, fortsetter bedriften pensjonssparingen.

Eksempler på innskudd og utbetaling

Hvilken sparesats bedriften velger, har mye å si for hva de ansatte får i pensjon den dagen yrkeslivet er over. Ved å for eksempel øke sparesatsen med ett prosentpoeng, kan forventet pensjon øke med opptil 20-50 %, avhengig av innskuddsnivået. Her ser du eksempler på innskudd og utbetaling.

Eksempler på innskudd

Lønn i G og kroner 4,5 G – 478 796 kr 7,1 G – 755 592 kr 12 G – 1 216 212 kr
* 2 % av lønn mellom 1 og 12 G

** 7 % av lønn mellom 0 og 12 G, i tillegg til 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Minste årlige innskudd * 7 448 12 981 23 408
Maksimalt årlig innskudd ** 33 516 52 880 183 740
Differanse årlig innskudd 26 068 39 900 160 333

Eksempler på utbetaling ved maksimalt innskudd

Lønn i G og kroner  4,5 G – 456 080 kr 7,1 G – 719 592 kr 12 G – 1 216 212 kr
* 20 års spareperiode med 3,5 % realavkastning, 50 % aksjer og 50 % renter, og 10 års utbetaling
Saldo ved uttak * 965 696 1 523 747 5 294 216
Første års utbetaling 96 570 152 375 529 422
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner

Uavhengig fondsforvaltning

Gjensidige har en annen forvaltningsfilosofi enn de andre leverandørene av innskuddspensjon. Vi er uavhengige. Det betyr at vi ikke produserer egne fond, men benytter fond fra eksterne forvaltere til å sette sammen pensjonsprofilene våre. Uavhengighet gir oss frihet – frihet til å velge samarbeidspartnere og til å velge de fondene vi mener passer best for kundene våre.

Ansvarlige investeringer er alltid et tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi gjør bare avtaler med kapitalforvaltere som har betryggende retningslinjer. Dette følger vi opp hvert kvartal, ved at vi sjekker at retningslinjene følges opp på en god måte.

Les mer om forvaltningsfilosofien vår

Pensjonsprofiler og avkastning

Pengene bedriften sparer til de ansatte blir investert i en pensjonsprofil som består av aksje- og rentefond. Gjensidige har fire pensjonsprofiler. Disse har ulik forventet avkastning sett opp mot risiko. Ved etableringen av innskuddspensjon, er det bedriften som bestemmer hvordan pensjonskapitalen skal investeres. Når pensjonsordningen er etablert, kan den ansatte velge en annen pensjonsprofil.

God avkastning

Avkastning på pensjonskapitalen har mye å si for hva den enkelte sitter igjen med den dagen de skal ha pengene utbetalt.

To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Disse analysene viser at vi har en god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og at pensjonsprofilene våre, har levert god risikojustert avkastning.

Med solide, fleksible investeringsløsninger hjelper vi bedriften med å levere god pensjon til sine ansatte.

Forvaltningsløsninger

Bedrifter som har innskuddspensjon i Gjensidige, kan velge mellom kombinert forvaltning eller aktiv forvaltning.

Kombinert forvaltning

Kombinert forvaltning kombinerer aktivt forvaltede fond og indeksforvaltede fond. Dette alternativet har lavere risiko og lavere forventet avkastning enn aktiv forvaltning, og dermed også en lavere forvaltningskostnad.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at forvalterne tar aktive posisjoner i markedet, for å oppnå avkastning utover markedsavkastningen. Forvaltningskostnaden er noe høyere enn ved kombinert kapitalforvaltning, da forventningene til avkastning er høyere for disse fondene enn for indeksfondene som følger utviklingen i et gitt marked. Indeksfondene følger en indeks slavisk og forvaltningskostnaden er derfor lav.

Kostnader

Hva som blir den endelige kostnaden for bedriftens pensjonsavtale varierer avhengig av hvilken løsning bedriften velger, kun lovpålagt del eller utvidet ordning. I tillegg til selve pensjonssparingen til de ansatte og valgt sparesats, er det variable kostnader knyttet til forsikringer, administrasjon og forvaltning. I tillegg må bedriften betale arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalingene.

Administrasjon av pensjonsordningen

Det er enkelt å administrere pensjonsordningen i Gjensidige og snart blir det enda enklere. Stortinget har vedtatt at pensjonsleverandørene kan bruke data fra a-meldingen til å oppdatere informasjon om ansatte i pensjonsordninger.

Den nye løsningen blir gradvis rullet ut i løpet av 2021. Når alt er på plass, trenger bedriftene bare å oppgi hvem som er bedriftens pensjonsleverandør i a-meldingen, så går resten av seg selv. Det betyr at inn- og utmelding, lønn og stillingsprosent automatisk blir håndtert av a-meldingen.

Gjensidiges kunder er blant de første til å ta i bruk løsningen.

Ofte stilte spørsmål

 • Ansatte som slutter i bedriften, blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen og får med seg den oppsparte pensjonskapitalen i form av et pensjonskapitalbevis.

  Fra 2021 blir pensjonskapitalbevis automatisk samlet på egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Ansatte kan imidlertid reservere seg mot dette.

 • Hvis en ansatt dør før hele pensjonskontoen er betalt ut, går pengene til de etterlatte/arvingene. Dette er en ordning som skiller seg fra andre tjenestepensjonsordninger hvor kapitalen overføres forsikringsfellesskapet.

  Saldoen går først til barnepensjon, det vil si barn under 21 år. Hvis saldoen er større enn det som skal til for å sikre eventuelle barn en årlig utbetaling tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (G), går resten av saldoen til å sikre etterlattepensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner gjennom minimum ti år.

 • Ansatte over 20 år som jobber 20 % eller mer skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette gjelder også lærlinger og andre som er under opplæring ettersom det ikke er et krav at man skal være fast ansatt.

 • Ja, så lenge de tar ut lønn.

 • Her er det ikke noe fasitsvar, det avhenger av bedriftens totalsituasjon. Har dere økonomi til det, bør dere spare mer. En god pensjonsordning bidrar til at bedriften fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, og et ansattgode dere kan bruke i rekrutteringssammenheng. Dere kan spare opptil 7 % fra første krone av lønn opptil 12 G. I tillegg kan dere spare opptil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

  Lurer du på hva andre i din bransje sparer? Her ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

 • En midlertidig ansatt, som jobber for en kortere periode og som ikke er definert som vikar, skal være med i pensjonsordningen.

 • Sesongarbeidere skal tas opp i ordningen hvis de har utført arbeid for bedriften i hvert av de tre foregående årene og arbeidet utgjør 20  % av fulltidsstilling. Folk i kortere vikariater kan likestilles med sesongarbeidere.

 • Ja, men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet dere sparer til hver enkelt variere. For ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan dere i tillegg spare opptil 18,1 %.

 • Nei, pensjonsordningen skal være lik for alle i bedriften. Det finnes imidlertid andre muligheter for å spare mer til deg selv. Du – og de ansatte kan opprette private spareordninger som Individuell pensjonssparing (IPS) eller Fondskonto.

 • Hvis bedriften har åpnet for dette, kan de ansatte velge fond selv. Da bestemmer den ansatte selv fordelingen mellom aksje- og rentefond, og kan velge blant alle tilgjengelige fond i fondsmenyen.

  Vær oppmerksom på at det ikke er automatisk reduksjon av aksjeandelen i fondene de 7 siste årene før pensjonsalder, slik det er i pensjonsprofilene (fondspakkene).