Ansvarsforsikringer

En ansvarsforsikring kan beskytte bedriften mot store økonomiske tap hvis bedriften blir erstatningsansvarlig. Vi har flere typer ansvarsforsikringer for alle bransjer.

Default

Bedriftsansvar

Bedriftsansvar dekker erstatningsansvar for skader på personer eller ting. Forsikringen er aktuell for bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester.

Les mer om Bedriftsansvar

Produktansvar

Produktansvarsforsikringen dekker erstatningsansvaret en bedrift kan pådra seg dersom produktene bedriften produserer eller selger forårsaker skader på personer eller ting.

Les mer om Produktansvar

Formueansvar

Formueansvar dekker erstatningsansvar for formuetap påført andre. Forsikringen er aktuell for virksomheter som selger en tjeneste som ikke innebærer en fysisk utførelse, for eksempel konsulentvirksomhet, taksering, regnskapsfirma eller reklamebyrå.

Les mer om Formueansvar

Ansvarsforsikring for IKT-virksomhet

Forsikringen er en kombinasjon av bedriftsansvar, produktansvar og formueansvar, og er aktuell for IKT-virksomheter.

Les om Ansvarsforsikring for datavirksomhet

  

Ansvarsforsikring for rådgivende ingeniør og arkitekt

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret rådgivende ingeniører og arkitekter kan pådra seg for skade på person, ting og formueskade.

Les mer om Ansvarsforsikring for rådgivende ingeniør og arkitekt

Ansvarsforsikring for RPAS/droner

Ved bruk av droner eller RPAS (Remotely piloted aircraft system) er operatør ansvarlig for å ha forsikring som dekker erstatningsplikt overfor tredjepart. Forsikringen dekker operatører av droner i åpen kategori.

Les mer om Ansvarsforsikring for RPAS/droner

Forsikring for immaterielle rettigheter (IPR)

Forsikringen dekker erstatningskrav dersom andre skulle urettmessig benytte din bedrifts patenter eller enerettigheter, eller dersom din bedrift skulle gjøre et utilsiktet brudd på andres immaterielle rettigheter.

Les mer om Forsikring for immaterielle rettigheter

Styreansvar

Styreansvarsforsikringen dekker styrets rettslige erstatningsansvar. Et styreverv er personlig og ansvaret individuelt. Forsikringen kan dekke dette ansvaret og gi økonomisk trygghet.

Les mer om Styreansvar

Kriminalitet

Kriminalitetsforsikringen dekker det økonomiske tapet en virksomhet kan bli påført ved at egne arbeidstakere begår økonomisk straffbare handlinger overfor bedriften.

Les mer om Kriminalitet

Rettshjelp

 Rettshjelpsforsikring dekker dine utgifter til juridisk bistand dersom din bedrift blir part i en tvist, og anbefales til alle virksomheter.

Les mer om Rettshjelp

Miljøforsikring

Forsikringen dekker omkostningene for det ansvar virksomheten kan bli pålagt etter Naturmangfoldloven.

Les mer om Miljøforsikring

Speditøransvar

Forsikringen dekker det erstatningsansvar speditøren kan pådra seg under utøvelse av spedisjonsoppdrag.

Les mer om Speditøransvarsforsikring