Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Ansvarsforsikring

Å drive virksomhet kan innebære fare for å påføre andre skade eller tap.

Gode ansvarsforsikringer kan beskytte bedriften mot store økonomiske tap hvis bedriften holdes rettslig erstatnings­ansvarlig og må utbetale erstatning.

Bedriftsansvar

Bedriftsansvar dekker erstatningsansvar for skade på person og ting. Forsikringen gjelder i Norden, men kan utvides til å gjelde for midlertidig oppdrag i utlandet.

Forsikringen dekker

 • rettslig erstatnings­ansvar for skade på tredje­person eller ting
 • rettslig behandling av erstatnings­ansvar

Forsikringen dekker ikke

 • kontrakts­ansvar
 • erstatning for skade på leide og lånte ting
 • erstatnings­ansvar som fører av motor­vogn og arbeids­maskin

Valgfri utvidelse:

 • Norsk virksomhet på midler­tidig oppdrag utenfor Norden

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Trenger du hjelp? Ring oss på 915 03100

Ansvarsforsikring for RPAS/droner

Ansvarsforsikring for RPAS/droner dekker bedrifter som bruker droner i kategori RO1 og RO2 inntil 7 kilo i sin virksomhet. Forsikringen gjelder i Norden.

 

Forsikringen dekker:

Erstatningsansvar for fysisk skade på tredjemanns person eller ting ved bruk av droner inntil 7 kg i den klasse som fremkommer i forsikringsbeviset (RO1 eller RO2) når;

 • Skaden er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset
 • Sikrede er erstatningsansvarlig etter Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv § 17 og Luftfartsloven § 11-2
 • Skaden er konstatert i forsikringstiden

 

Forsikringen dekker ikke:

 • Skade på annet luftfartøy, eller på person eller ting i slikt fartøy
 • Skade oppstått ved transport av gods eller passasjerer
 • Kontraktsansvar

 

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

 

Be om tilbud på ansvarsforsikring for drone/RPAS

Miljøforsikring

I Norge dekker forsikringen det ansvaret virksomheten kan bli pålagt etter lov 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven). I Norden dekker forsikringen det ansvaret virksomheten kan bli pålagt etter European Enviromental Liability Directive (2004/35/CE)

 

Forsikringen dekker:

 • Kostnadene ved å hindre eller begrense skade etter §§69,70 og 72 på egen og andres eiendom
 • Miljøerstatning etter § 74

 

Forsikringen dekker ikke:

 • Straff med hjemmel i Naturmangfoldloven § 75. Straff dekkes heller ikke dersom ansvar pålegges i henhold til European Enviromental Liability Directive (2004/35/CE)
 • Sikredes driftstap 
 • Tap som følge av nedgang i verdien av fast eiendom eller innskrenkninger av rådighet
 • Kostnader utover det som er pålagt i henhold til Naturmangfoldloven§§ 69, 70 og 72
 • Miljøskade som var kjent eller burde vært kjent på ikrafttredelsestidspunktet for forsikringen
 • Sikredes forsettlige handling

 

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Produktansvar

Produktansvar dekker det ansvaret en bedrift kan pådra seg for skade på person eller ting som følge av sikkerhets­mangler eller skade­voldende egenskaper ved et produkt bedriften produserer eller selger. 

Forsikringen dekker

 • rettslig erstatnings­ansvar for skade på tredje­person eller ting (forårsaket av sikkerhets­mangel eller skade­voldende egen­skaper ved produktet)
 • rettslig behandling av erstatnings­ansvar

Forsikringen dekker ikke

 • kontrakts­ansvar
 • erstatning for skade på selve produktet

Valgfri utvidelse:

 • Produkt­ansvar for eksport utenfor Norden

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Formueansvar

Virksomheter som selger tjenester (rådgivere, regnskapsførerer og takstmenn) kan komme i skade for å påføre andre et økonomisk tap som følge av tjenesten de har utført.  

Hvis bedriften blir holdt rettslig ansvarlig etter loven, må bedriften betale erstatning. Erstatningsbeløpene for slike tap kan bli høye. Med en formuesansvar­forsikring kan du beskytte bedriften mot de økonomiske konsekvensene.

Forsikringen dekker

 • rettslig erstatnings­ansvar for formues­tap (økonomisk tap som ikke er forår­saket av fysisk skade på person eller ting)
 • rettslig behandling av erstatnings­ansvar

Forsikringen dekker ikke

 • kontrakts­ansvar
 • rettslig erstatnings­krav for fysisk skade på person eller ting
 • styre­ansvar

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Styreansvar

Et styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatnings­ansvarlig. Med en styreansvar­forsikring begrenses styremedlemmenes økonomiske tap.

Styremedlemmer kan for eksempel holdes ansvarlig

 • ved kjøp av varer eller tjenester på kreditt på et tidspunkt styremedlemmene visste (eller burde ha visst) at virksomheten ikke var i stand til å oppfylle avtalen, og kreditor ikke ble opplyst om dette
 • når tap oppstår fordi styret kan holdes ansvarlig for forsømmelse av plikten til å holde forsvarlige kontrollrutiner

Forsikringen selges samlet til hele styret, og gjelder

 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • tidligere og fremtidige styre- og varamedlemmer
 • daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
 • daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet 
 • medlemmer av bedriftsforsamlingen

Dette er kun utdrag av vilkårene.  

Kriminalitet

Kriminalitetsforsikring dekker arbeidsgivers økonomiske tap som følge av at egne ansatte foretar straffbare handlinger.

Forsikringen kan dekke økonomiske tap utført av

 • ansatte
 • midlertidig ansatte
 • agenter
 • kommisjonærer
 • personer som er ansatt hos andre, men utfører arbeid for bedriften

Forsikringen dekker ikke

 • rettslig erstatningsansvar overfor tredjepart
 • tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller omsetning 
 • tap som følge av at ting ikke kan brukes som planlagt

Kriminalitetsforsikring kan utvides til å omfatte

 • datakriminalitet
 • kriminalitet mot kunder

Datakriminalitetsforsikring dekker økonomiske tap bedriften blir påført ved at utenforstående, det vil si andre enn de som jobber i virksomheten, foretar straffbare handlinger via datasystemene.

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Meld skade på telefon 915 03100

Du kan melde skade når som helst ved å ringe 915 03100. Praktisk hjelp er tilgjengelig hele døgnet ved behov.

Les mer om å melde skade

Rettshjelp

Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist som er omfattet av forsikringen. Forsikringen kan kjøpes av bedrifter med omsetning inntil 25 millioner kroner. 

Eksempler på tvister som kan dekkes av rettshjelps­forsikringen:

 • Tvist med kjøper av en håndverkertjeneste, for eksempel krav om retting, erstatning eller uenighet om pris
 • Tvist med leverandør om mangler ved varer eller pris
 • Husleietvister knyttet til fast eiendom som benyttes i virksomheten

Tvister og utgifter som ikke dekkes:

 • Arbeidsrettslige tvister
 • Tvister som gjelder skatte- og avgiftssaker
 • Tvister hvor utgiftene dekkes under bedriftens egen ansvarsforsikring
 • Tvister som gjelder gjeldsforhandling og konkurs
 • Rettsgebyr til ankeinstans
 • Idømte saksomkostninger
 • Utgifter pådratt før tvist er oppstått

Dette er kun utdrag av vilkårene. 

Eksempler på rettslig erstatningsansvar

  • Et kjøpesenter blir rehabilitert. Entreprenøren som utfører betong­arbeid forårsaker støvskader i flere forretninger. Årsaken er dårlig til­dekking mellom nytt og eksisterende bygg. Entreprenøren kan holdes rettslig erstatnings­ansvarlig for skadene. Ansvaret kan dekkes under­entreprenørens ansvars­forsikring.
  • Et bilverksted har fått i oppdrag å foreta oljeskift på en bil. Ved en feil unnlater verkstedets ansatte å montere bunn­pluggen. Feilen medfører at oljen renner ut og motoren havarerer. Erstatning for ny motor kan dekkes inn under verkstedets ansvars­forsikring.
  • En matvare forgifter en forbruker. Erstatning kan dekkes under­produsentens ansvars­forsikring.
  • Et elektrisk produkt forårsaker brann. Erstatning kan dekkes under­produsentens ansvars­forsikring.
  • En varmtvanns­tank forårsaker vannskade. Erstatning kan dekkes underprodusentens ansvars­forsikring.
  • En rørlegger volder skade ved at en kupling er dratt for dårlig til eller et verksted har glemt å fylle olje på motoren. Erstatning kan dekkes under­rørleggerens/verkstedets ansvars­forsikring.
 • En ansatt i et regnskapsfirma foretar feil i merverdiavgifts­innberetningen for en kunde. Kunden får brev fra skatte­etaten hvor han får krav om å betale renter på grunn av manglende inn­beretning. Kunden fremmer deretter kravet mot regnskaps­firmaet. Rentekravet kan dekkes under regnskaps­firmaets ansvars­forsikring.